Under 2013 rapporterades 237 fall av kikhosta, en incidens på 2,5 per 100 000. Flest fall rapporterades bland barn under 1 år, med en incidens på 34 fall per 100 000. Majoriteten i den åldersgruppen, 34 av 39 barn, var yngre än 6 månader gamla och 22 var under 3 månader. Näst högst var incidensen i åldersgruppen 15-19 år (5,7 per 100 000).

Av fallen i åldrarna 0-19 år var 51 procent ovaccinerade och 38 procent var vaccinerade med tre eller fyra doser (figur 1).

Nitton barn under 1 år vårdades på sjukhus, varav de flesta (n = 17) var yngre än 3 månader. Vårdtiden var 2-23 dagar (median 6,5 dagar). Av de sjukhusvårdade hade 7 spädbarn drabbats av komplikationer i form av apné eller andra andningssvårigheter.

Figur 1. Vaccinationsstatus bland fall av kikhosta i åldrarna 0-19 år rapporterade 2013.

Vaccinationsstatus bland fall av kikhosta i åldrarna 0–19 år rapporterade 2013Vaccinationsstatus bland fall av kikhosta i åldrarna 0–19 år rapporterade 2013

Epidemiologisk trend

Sedan vaccination mot kikhosta återinfördes i barnvaccinationsprogrammet 1996 med de nya acellulära pertussisvaccinerna har förekomsten av kikhosta minskat kraftigt, och under de senaste fem åren har antalet rapporterade fall av kikhosta legat på en stabilt låg nivå (figur 2). Bland barn under 1 år har 37-54 fall rapporterats, varav majoriteten har varit yngre än 6 månader. Sjukdomen är dock underdiagnostiserad bland äldre barn och vuxna.

Sedan 1996 har elva barn avlidit till följd av kikhosta. Alla, förutom en tvååring med svår bakomliggande sjukdom, var ovaccinerade. Tio av barnen var yngre än sex månader, varav fyra var för tidigt födda.

Figur 2. Rapporterade fall av kikhosta 2004–2013.

Rapporterade fall av kikhosta 2004–2013Rapporterade fall av kikhosta 2004–2013

Sammanfattning

Barnvaccinationsprogrammet mot kikhosta har varit framgångsrikt med kraftig minskning av sjukdomen sedan 1996 då vaccination mot kikhosta återinfördes. Ingen ökning av incidensen av kikhosta observerades under 2013. Barn under 1 år dominerade liksom tidigare år och utgjorde 16 procent av fallen, följt av ungdomar 15-19 år.

De acellulära pertussisvaccinerna ger ett bra skydd mot sjukdomen, men övervakningen har visat att detta skydd minskar påtagligt redan efter 5-6 år. Vaccinationsprogrammet har anpassats och förnyelsedosen efter grundvaccinationen har tidigarelagts. Sedan 2007 ges förnyelsedosen vid 5-6 års ålder i stället för som tidigare vid 10 år. Den har dessutom kompletterats med ytterligare en påfyllnadsdos till 14-16-åringar från år 2016.

Incidensen av kikhosta hos spädbarn har minskat sedan 2007, efter tidigareläggning av påfyllnadsdosen, men den är fortfarande hög bland spädbarn under 6 månader. Folkhälsomyndigheten har därför påbörjat ett kunskapsunderlag om hur skyddet kan optimeras.