Under 2015 rapporterades 603 fall av kikhosta, en incidens på 6,1 per 100 000. Antalet fall minskade jämfört med 2014 men sjukdomsförekomsten var fortfarande högre än under åren 2008–2013. Flest fall rapporterades i januari–februari och augusti–september.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av kikhosta per månad 2014–2015.

Diagram: Antalet rapporterade fall av kikhosta per månad 2014–2015Diagram: Antalet rapporterade fall av kikhosta per månad 2014–2015

Bland spädbarn (barn under ett år) rapporterades 89 fall, med en incidens på 76 fall per 100 000. Näst högst var incidensen i åldersgruppen 15–19 år (12 per 100 000).

Kikhosta hos spädbarn

Totalt insjuknade 89 spädbarn och av dessa var 73 yngre än sex månader och 48 var yngre än tre månader. Spädbarn som är yngre än tre månader har störst risk att få komplikationer och bli inlagda på sjukhus i samband med kikhosta. Data från den förstärkta uppföljningen av kikhosta visar att 45 spädbarn med kikhosta vårdades på sjukhus under 2015 jämfört med 68 spädbarn 2014 och 19 spädbarn år 2013. Av barn som var yngre än 3 månader vårdades 75 procent på sjukhus under 2015, och av barn i åldern 3–4 månader 38 procent. Uppgifter om sjukhusvård var okända för 5 barn i åldern 0–4 månader. Vårdtiden varierade från 1 till 25 dagar (median 6 dagar).

Av de sjukhusvårdade hade 23 barn drabbats av komplikationer i form av apné eller andra andningssvårigheter. Ett spädbarn yngre än en månad avled under 2015. Inga dödsfall inträffade under 2009–2013, medan två spädbarn avled 2014.

Figur 2. Sjukhusvård bland barn under 1 år, fall av kikhosta 2015.

Diagram: Sjukhusvård bland barn under 1 år, fall av kikhosta 2015.Diagram: Sjukhusvård bland barn under 1 år, fall av kikhosta 2015.

Vaccinationsstatus hos barn och ungdomar med kikhosta

Av spädbarnen var 60 procent ovaccinerade, vilket beror på att en stor andel insjuknat innan de hunnit få sin första vaccindos. I åldersgruppen 1–4 år rapporterades 39 fall av kikhosta och 25 av dessa hade fått minst tre doser vaccin innan insjuknandet.

Figur 3. Vaccinationsstatus bland fall av kikhosta i åldrarna 0–19 år, 2015.

Diagram: Vaccinationsstatus bland fall av kikhosta i åldrarna 0–19 år, 2015.Diagram: Vaccinationsstatus bland fall av kikhosta i åldrarna 0–19 år, 2015.

Epidemiologisk trend

Förekomsten av kikhosta har minskat kraftigt efter att vaccination mot kikhosta återinfördes 1996. Före 2005 cirkulerade kikhosta med toppar vart 3–5 år, efter det har förekomsten minskat utan tydliga toppar. Incidensen av kikhosta var stabilt låg 2009–2013 men under 2014 tredubblades antalet fall jämfört med året innan. Under 2015 minskade antalet fall men incidensen låg kvar på en högre nivå jämfört med perioden 2008–2013 (tabell).

Tabell. Antalet rapporterade fall av kikhosta och antalet fall per 100 000 invånare, totalt och bland barn under 1 år, 2006–2015.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

795

689

459

281

266

177

289

237

703

606

per 100 000

8,7

7,5

5,0

3,0

2,8

1,9

3,0

2,5

7,2

6,1

Barn <1 år

105

88

48

46

51

38

54

39

121

89

per 100 000

98,8

81,7

43,8

41,0

44,0

33,9

47,6

34,2

104,4

76,8

Sammanfattning

Efter fem år med stabil låg incidens sågs en kraftig ökning av rapporterade fall av kikhosta under 2014. Ökningen av kikhosta har även skett i andra länder med hög vaccinationstäckning varmed ökningen i Sverige inte var helt oväntad. Under 2015 förblev incidensen högre än 2008–2013, men på en något lägre nivå jämfört med 2014. Om den högre incidensen kvarstår eller om ökningen beror på en naturlig variation i förekomsten av kikhosta kan vi först utvärdera i framtida övervakning. Kikhostevaccinet har få biverkningar och skyddar spädbarn mot allvarlig sjukdom när man väl har börjat vaccinera och vaccinationerna som ges i barnvaccinationsprogrammet har minskat förekomsten av kikhosta betydligt. Däremot ger vaccinet inte ett fullständigt skydd och dessutom har det visat sig ha kortare tids effektivitet mot sjukdomen än förväntat. Skyddet avtar redan 4–6 år efter påfyllnadsdoserna. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till den ökning som rapporterats bland äldre barn och tonåringar de senaste två åren.

Under 2016 kommer en boosterdos mot kikhosta införas till tonåringar. Framtida övervakning av kikhosta kommer kunna ge information om detta ger en minskad förekomst av kikhosta i tonårsgruppen och om det kan ge ett ökat indirekt skydd till spädbarnen eller till andra åldersgrupper.

Liksom föregående år visar den förstärkta övervakningen av kikhosta att de ovaccinerade spädbarnen ofta får en allvarlig sjukdom med komplikationer, och för majoriteten av de allra yngsta krävs sjukhusvård.