Kikhosta (pertussis) är en långdragen och besvärlig luftvägsinfektion som sprids via droppsmitta och är ytterst smittsam. Kikhosta orsakar oftast attackvis hosta förenad med kräkningar och kikningar hos ovaccinerade småbarn, medan vuxna ofta får en lindrigare sjukdom med långvarig hosta. För spädbarn är kikhosta en allvarlig luftvägsinfektion som kan vara livshotande och svårast drabbas de allra yngsta som inte har hunnit få sina första vaccindoser vid 3 och 5 månaders ålder.

Utfall och trend

Antalet fall i hela befolkningen ökade från 603 till 679 fall från 2015 till 2016. Incidensen var 6,8 fall per 100 000 invånare och år under 2016. Året innan var incidensen 6,1 fall per 100 000 invånare.

Mellan åren 2008–2013 var incidensen 2–5 fall per 100 000 invånare och år, men under 2014 ökade incidensen till 7,2 fall per 100 000 invånare och har sedan dess stannat på en högre nivå (figur 1).

Antalet fall bland spädbarn var oförändrat under 2016 jämfört med 2015 medan incidensen bland spädbarn minskade från 76,8 fall per 100 000 spädbarn 2015 till 73,1 fall 2016. Spädbarn var den åldersgrupp med högst incidens under 2016 följt av barn 10–14 år med en incidens på 15 fall per 100 000.

Incidensen bland spädbarn ökade kraftigt under 2014 till en incidens på över 100 fall per 100 000 barn och därefter har den sjunkit något. Incidensen 2016 är ändå högre jämfört med åren 2008–2013 då incidensen varierade mellan 34–48 fall per 100 000 barn (figur 1).

Figur 1. Incidens av fall med kikhosta i Sverige 2006–2016

Figur 1. Incidens av fall med kikhosta i Sverige 2006–2016

Ålder och kön

Medianåldern var i stort sett oförändrad 2016 jämfört med 2015. Medianålder bland fallen var 23 år med spridning från 0 till 90 år.

Liksom tidigare rapporterades fler kvinnor än män med kikhosta. Av fallen var 55,4 procent kvinnor och 44,5 procent män.

Smittland

Under året rapporterades 601 fall som smittade i Sverige och 28 fall som smittade utomlands.

Geografisk fördelning i Sverige

Flest antal fall (27 procent) rapporterades från Stockholms län följt av Skåne (18 procent) och Västra Götaland (17 procent). Uppsala hade högst incidens av kikhosta med 17 fall per 100 000 invånare följt av Gotland och Södermanland med 16 respektive 12 fall per 100 000 invånare.

Nytt för året

Folkhälsomyndigheten publicerade 2016 rekommendationer för att förebygga kikhosta bland spädbarn. Rekommendationerna fokuserar på tidiga, förebyggande insatser för att öka medvetenheten och kunskapen kring kikhosta. Medan det totala antalet rapporterade fall ökade under 2016 blev det ingen ökning av antalet fall i spädbarnsgruppen, vilket kan tyda på en ökad uppmärksamhet och en ökad provtagning för kikhosta.

Nya studier

Preliminära data från den förstärkta övervakningen avseende analys av spädbarnens troliga smittkälla, visar att till övervägande del sker smittan inom kärnfamiljen. Om mamman är smittkällan för kikhosta, så är spädbarnet oftast yngre vid insjuknandet än om någon annan person i kärnfamiljen är smittkälla. Dessa resultat kan få betydelse för framtida beslut om åtgärder för att öka spädbarnens skydd mot kikhosta.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Antalet fall av kikhosta ökade något under 2016 jämfört med 2015. Bland spädbarn, som löper störst risk för allvarlig sjukdom, var antalet fall oförändrat 2016 jämfört med 2015, medan incidensen sjönk något. En möjlig orsak till den totala ökningen av antalet fall av kikhosta kan vara ökad uppmärksamhet kring sjukdomen.

En boosterdos mot kikhosta infördes under 2016 för tonåringar. Övervakning av kikhosta de kommande åren kommer kunna ge information om detta ger en minskad förekomst av kikhosta i tonårsgruppen och om det kan ge ett ökat indirekt skydd till spädbarn eller till andra åldersgrupper.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om kikhosta

Frågor och svar om kikhosta

Att förebygga kikhosta hos spädbarn

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn