Bakgrund

Kikhosta (pertussis) är en långdragen och besvärlig luftvägsinfektion som sprids via droppsmitta och är ytterst smittsam. Kikhosta orsakar oftast attackvis hosta förenad med kräkningar och kikningar hos ovaccinerade småbarn, medan vuxna ofta får en lindrigare sjukdom med långvarig hosta. För spädbarn, barn yngre än ett år, är kikhosta en allvarlig luftvägsinfektion som kan vara livshotande och svårast drabbas de allra yngsta som inte har hunnit få sina första vaccindoser vid 3 och 5 månaders ålder.

Utfall

Antalet rapporterade fall i hela befolkningen ökade från 679 till 805 fall från 2016 till 2017. Incidensen var 8,0 fall per 100 000 invånare och år under 2017. Året innan var incidensen 6,8 fall per 100 000 invånare.

Antalet rapporterade fall bland spädbarn minskade något under 2017 (84 fall) jämfört med 2016 (87 fall). Spädbarn var den åldersgrupp som uppvisade högst incidens under 2017 med 72 fall per 100 000 spädbarn följt av åldersgruppen barn 10–14 år med en incidens på 19 fall per 100 000 barn.

Mellan åren 2008–2013 var incidensen 2–5 fall per 100 000 invånare och år, men under 2014 ökade incidensen till 7,2 fall per 100 000 invånare och har sedan dess kvarstått på en högre nivå (figur 1). Anledningen till ökningen är inte helt klarlagd. Incidensen bland spädbarn ökade under 2014 till över 100 fall per 100 000 barn och därefter har den sjunkit. Incidensen 2017 är ändå högre jämfört med åren 2008–2013 då incidensen varierade mellan 34–48 fall per 100 000 barn (figur 1).

Figur 1. Incidens av rapporterade fall med kikhosta i Sverige 2006–2017.

Graf som visar incidensen av kikhosta 2006-2017

Ålder och kön

Medianåldern var något högre 2017 jämfört med 2016. Medianålder bland fallen var 26 år med spridning från 0 till 94 år.

Liksom tidigare rapporterades fler kvinnor än män med kikhosta. Av fallen var 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Smittland

Under året rapporterades 704 fall som smittade i Sverige och 38 fall som smittade utomlands.

Geografisk fördelning i Sverige

Flest antal fall (31 procent) rapporterades från Stockholms län följt av Skåne (16 procent) och Västra Götaland (16 procent). Jönköping hade högst incidens av kikhosta med 17 fall per 100 000 invånare följt av Jämtland och Stockholm med 15 respektive 11 fall per 100 000 invånare.

Mikrobiologi

Pertussis ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Under 2017 kunde 94 isolat odlas från insända prover vilket var en ökning jämfört med 2016 och 2015. Läs mer om övervakningsprogrammet.

Nytt för året

Under 2016 infördes en påfyllnadsdos mot kikhosta för tonåringar och bland barn 15–19 år minskade både antalet rapporterade fall och incidensen något under 2017 jämfört med 2016. Övervakning av kikhosta under de kommande åren kommer att kunna ge ytterligare information om påfyllnadsdosen ger en minskad förekomst av kikhosta bland tonåringar samt om spädbarn eller andra åldersgrupper får ett ökat indirekt skydd av påfyllnadsdosen.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Antalet fall av kikhosta ökade under 2017 jämfört med 2016. Bland spädbarn, som löper störst risk för allvarlig sjukdom sjönk däremot incidensen något 2015–2017. En möjlig förklaring till ökningen av antalet rapporterade fall av kikhosta kan vara ökad uppmärksamhet kring sjukdomen samt ökad provtagning.

Hösten 2016 publicerade Folkhälsomyndigheten rekommendationer för att förebygga allvarlig kikhosta bland spädbarn. Rekommendationerna fokuserade på tidiga, förebyggande insatser för att minska risken för allvarlig sjukdom hos spädbarn. Genom en förstärkt uppföljning av kikhosta bland barn följs utvecklingen löpande och under 2018 kommer rekommendationerna från 2016 att utvärderas.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om kikhosta

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Frågor och svar om kikhosta

Att förebygga kikhosta hos spädbarn

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn