Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 782 fall av kikhosta i Sverige motsvarande en incidens av 7,6 fall per 100 000 invånare vilket är en ökning jämfört med 2018 (n=739; incidens 7,2). Medianåldern, 28 år, var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år (2018; 26 år). Spädbarn (<1 år) var den åldersgrupp som uppvisade högst incidens (54 fall per 100 000 spädbarn; figur 1). Sedan 2014 har antalet fall bland spädbarn minskat signifikant och en liten minskning sågs även under 2019 jämfört med 2018 (n=62, 2019 respektive n=68 fall 2018). Antalet fall bland spädbarn under 60 dagars ålder var oförändrat jämfört med 2018 (n=21, 2019; n=20, 2018). Incidensen bland barn i åldrarna 1–9 år minskade medan den ökade bland tonåringar och unga vuxna mellan 15–24 år (figur 2). En ökande trend över tid ses även i åldersgrupperna 40–60 år. Under året rapporterades 700 fall som smittade i Sverige och 47 fall som smittade utomlands. Flest antal fall (n=167) rapporterades från region Stockholm följt av Skåne (n=130) och Västra Götaland (n=106). Västernorrland hade högst incidens av kikhosta med 25 fall per 100 000 invånare följt av Västerbotten och Jönköping med 23 respektive 22 fall per 100 000 invånare.

Sammanfattningsvis sjönk incidensen bland spädbarn under 2019 jämfört med 2018, vilket kan bero på naturlig variation i förekomsten av kikhosta. Orsaken till incidensensökningen hos tonåringar och unga vuxna är ännu inte klarlagd. Genom en förstärkt uppföljning av kikhosta bland barn och ungdomar följs utvecklingen löpande och data presenteras årligen i en enskild rapport som publiceras efter sommaren.

Figur 1. Incidensen av kikhosta i Sverige alla åldrar respektive barn < 1 år, 2006–2019.

Incidensen av kikhosta i Sverige 2006-2019

Figur 2. Incidensen av kikhosta per åldersgrupp exklusive barn < 1 år, 2015–2019.

Incidensen av kikhosta per åldersgrupp exklusive barn < 1 år, 2015-2019, flest fall 1014 år

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om kikhosta
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Pertussis surveillance in Sweden, twentyone-year report
Frågor och svar om kikhosta
Att förebygga kikhosta hos spädbarn
Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn