Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 269 fall av kikhosta i Sverige motsvarande en incidens av 2,6 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning med 66 procent jämfört med 2019 (n=782; incidens 7,6). Medianåldern 20 år (spridning 0–93 år) var något lägre jämfört med 2019 (28 år). Spädbarn (yngre än ett år) var den åldersgrupp som uppvisade högst incidens (17 fall per 100 000 spädbarn; figur 1).

Incidensen av kikhosta minskade i samtliga åldersgrupper 2020. Störst minskning sågs i åldersgrupperna under ett år, 10–14 år och 20–24 år (figur 1 och 2). Sedan 2014 har antalet fall bland spädbarn minskat signifikant och en markant minskning sågs också under 2020 (n=19) jämfört med 2019 (n=62). Även antalet fall bland spädbarn under 60 dagars ålder var färre 2020 jämfört med 2019 (n=6 2020; n=21 2019).

Under året rapporterades 251 fall som smittade i Sverige och nio fall utomlands. Flest antal fall (n=41) rapporterades från region Blekinge följt av Skåne (n=35) och Västra Götaland (n=34). Den högsta incidensen sågs i Blekinge med 26 fall per 100 000 invånare följt av Gävleborg och Västerbotten (8 respektive 6 fall per 100 000 invånare). I Blekinge pågick ett utbrott av kikhosta från februari till maj 2020.

Sammanfattningsvis sjönk incidensen markant bland spädbarn under 2020 jämfört med 2019. Incidensen bland spädbarn 2020 var den lägsta på 20 år. Genom en förstärkt uppföljning av kikhosta bland barn och ungdomar följs utvecklingen löpande och data presenteras årligen i en enskild rapport senare i år.

Figur 1. Incidensen av kikhosta i Sverige alla åldrar respektive barn under 1 år, 2006–2020.

Linjediagram över incidensen av kikhosta för spädbarn och övriga. Spädbarn hade en topp 2014 och sedan skarp minskning.

Figur 2. Incidensen av kikhosta per åldersgrupp exklusive barn < 1 år, 2016–2020.

Stapeldiagram över incidensen för kikhosta för dem över 1 år. Flest bland 10-14 år.

Läs mer