Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Sjukdomsinformation

2010

Under år 2010 anmäldes 36 814 fall av klamydiainfektion (391 fall per 100 000) vilket är en minskning med 2,6 % jämfört med 2009 (37 782 fall, 405 fall per 100 000) (Figur1). Under 2006 upptäcktes den nya genetiska varianten av Chlamydia trachomatis i Sverige, som inte detekterades i de landsting som använde testmetoder från Abbott/Roche. Under 2007 ökade antalet påvisade klamydiafall främst i landsting som under tidigare år använt Abbott/Roche-metoder, men bytt till metoder som kunde påvisa den nya varianten. Sannolikt genom förbättrad diagnostik och intensifierad smittspårning har en minskning skett sedan år 2008. Sedan 1997 ser man en signifikant uppåtgående trend av klamydiainfektioner båda bland män och kvinnor.

Klamydia
Figur 1. Antal av klamydiafall per 100 000 invånare i Sverige, 1989–2010.

Ålder och kön

Mer än hälften av fallen var liksom tidigare år kvinnor (57 %). Medianåldern för samtliga grupper var samma som föregående år (22 år för kvinnor totalt, 24,6 för män totalt, 24 för heterosexuellt smittade män och 34,5 för MSM). Majoriteten (86 %) av alla inrapporterade klamydiafall 2010 rapporterades i åldersgruppen 15-29 år.

Under de senaste 15 åren har den största förändringen i klamydiaincidensen skett bland kvinnor och män i åldersgrupperna 15-29 år. Den muterade varianten av C. trachomatis har varit vanligast i åldersgruppen 15-24 år. Det är också i den gruppen största ökningen av klamydiafall noterades 2007 och därefter även den största minskningen. År 2010 syntes minskningen i alla åldersgrupper förutom hos 15-19 år gamla män (ökningen med 2,6 %) och 35-39 år gamla kvinnor och män (genomsnitt ökning med 2 %).

Klamydia
Figur 2. Incidens av klamydiafall per åldersgrupp och kön 1995-2010.

Smittväg och smittland

Klamydia rapporteras huvudsakligen som heterosexuell smitta både för kvinnor (92 %) och män (89 %). Bland MSM rapporterades 512 fall under 2010 jämfört med 426 fall under 2009, vilket utgör 3 % av alla diagnostiserade män. De flesta smittade MSM var i åldern 30-39 år (33 % av alla rapporterade fall bland MSM) och 40-49 år (20 % av alla rapporterade fall bland MSM). 31 barn smittades med klamydia vid förlossningen under 2010 (26 barn föregående år). För 7 % av fallen var smittväg ej uppgiven.

Andelen fall som uppges ha smittats i Sverige var 83 % (85 % föregående år). Personer som smittats utomlands utgjorde 6 % och för 11 % var smittland okänt.

Geografisk fördelning

Under 2010 sågs en minskning i antal klamydiafall i elva landsting och en mer eller mindre tydlig ökning i tio landsting. Den rapporterade incidensen i enskilda landsting påverkas av många faktorer så som provtagningsvolym, tillgänglighet till hälsovård, smittspårningsarbetets utformning, preventionskampanjer som påverkar beteende med mera. Klamydiaincidensen minskade med 2,7 % (variation från -18,8 % till +69,9 %) i landsting som före 2007 ej kunnat påvisa den muterade varianten och med 2,2 % (variation från -22 % till +28 %) i övriga landsting som kunnat påvisa mutanten.

Frivillig laboratorierapportering

Enligt den frivilliga numeriska laboratorierapporteringen provtogs 463 879 personer för klamydia under 2010, en minskning med 8,4 % jämfört med år 2009 (se tabell). Sammantaget var andelen positiva av alla provtagna 5,9 % (7,2 % år 2009). Andelen provtagna som var män var likt tidigare år 28 %. Antalet provtagna män var 130 246 viket är en minskning med 8 % jämfört med 2009 och av de provtagna männen var 9,3 % positiva (11 % år 2009). Antalet provtagna kvinnor var 332 314 vilket är en minskning med 8 % jämfört med året innan och andelen positiva av de provtagna kvinnorna var 4,6 % (5,6 % år 2009).

Andelen positiva kvinnor och män har minskat sedan toppnoteringen år 2007 när andelen positiva kvinnor var 8,9 % och andelen positiva män var 14,2 %. Denna minskning kan bero på att man nu fångat upp de fall av den muterade varianten som missades före 2007.

Tabell. Antal personer undersökta för klamydiainfektion samt positiva enligt den frivilliga laboratorierapporteringen

Klamydia

* Dubbelrapportering förekommer i den frivilliga laboratorierapporteringen på grund av olika falldefinitioner och rapporteringsrutiner vid olika laboratorier. Totalantalet positiva fall kan därför skilja sig från antalet fall rapporterade enligt smittskyddslagen.

Lymphogranuloma venereum

Lymphogranuloma venereum (LGV) är en allvarlig typ av klamydiainfektion som orsakas av Chlamydia trachomatis genotyp L1, L2 och L3. Tidigare har endast sporadiska fall smittade utomlands rapporterats. Under 2010 rapporterades 19 fall av LGV (13 fall i Stockholms län, 5 fall i Skåne och 1 fall i Västra Götaland). 9 av dessa smittades i Sverige och resten utomlands. Alla inrapporterade LGV-fallen var bland MSM med medianålder 39,4 år (variation från 27 till 53 år). Detta speglar en pågående smittspridning som setts i flera västeuropeiska storstäder under 2000-talet.