Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Sjukdomsinformation

Klamydiainfektion 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 34 726 fall av klamydiainfektion motsvarande en incidens av 336 fall per 100 000 invånare (figur 1). Efter toppåret 2007 har incidensen minskat med i genomsnitt 2,5 procent per år fram till 2018 (konfidensintervall 1,8–3,2 procent). Under 2019 sågs en viss ökning av incidensen (8 procent jämfört med 2018). Liksom tidigare år var mer än hälften av fallen kvinnor (56 procent). Klamydia är vanligast i åldersgrupperna 15–19 år och 20–24 år för kvinnor och i åldersgrupperna 20–24 år och 25–29 år för män (figur 2 och 3). Ökningen under 2019 var störst i åldersgruppen 15-19 år både bland kvinnor och män (18 respektive 19 procent). Klamydiainfektion rapporterades liksom tidigare huvudsakligen som heterosexuell smitta bland både kvinnor och män (94 procent respektive 83 procent). Andelen fall som rapporterades ha smittats i Sverige var 89 procent (9 procent utanför Sverige).

Klamydiaincidensen varierade mellan 155 och 417 fall per 100 000 invånare mellan regionerna (figur 4). Incidensen ökade i 14/21 regioner jämfört med 2018 och den största ökningen noterades i regionerna Kronoberg och Norrbotten (34 respektive 37 procent). Skillnader i incidensen mellan olika år och regioner kan påverkas av flera faktorer som exempelvis provtagningsvolym, tillgång till testning, smittspårningsrutiner och preventionsinsatser. Mellan 2009 och 2018 ökade antalet provtagna personer från 493 666 till 608 479 samtidigt som andelen klamydiapositiva prov minskade från 8,5 till 5,3 procent (vilket kan tyda på minskad klamydiaförekomst i befolkningen).

Sammanfattningsvis så ökade klamydiaincidensen något under 2019 efter flera års minskning. Ökningen sågs främst i de yngsta åldersgrupperna i vilka man samtidigt även såg en ökning av antal gonorréfall.

Figur 1. Klamydiaincidens i Sverige 2001–2019.

Figur 1. Klamydiaincidens i Sverige 2001–2019.

Figur 2. Klamydiaincidens hos kvinnor per åldersgrupp 2010–2019.

Figur 2. Klamydiaincidens hos kvinnor per åldersgrupp 2010–2019.

Figur 3. Klamydiaincidens hos män per åldersgrupp 2010–2019.

Figur 3. Klamydiaincidens hos män per åldersgrupp 2010–2019.

Figur 4. Klamydiaincidens per region 2017–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om klamydiainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019