Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 32 006 fall av klamydiainfektion (incidens 313 fall/100 000 invånare) vilket är en minskning med sex procent jämfört med 2017 (figur 1). Sedan 2010 stabiliserades incidensen och nu ses en minskning sedan 2015. De högsta incidenstalen, rapporterades från Stockholm, Västmanland, Örebro, Västra Götaland och Gotland som alla fem låg över riksgenomsnittet på 313 fall per 100 000 invånare. Förutom fyra regioner visade samtliga en minskning i incidens jämfört med 2017 varav den största noterades i Kronoberg (21 procents minskning (figur S1). Gotland och Östergötland visade en ökning med 11 respektive 4 procent jämfört med 2017. Klamydia är vanligast bland kvinnor i åldersgrupperna 15–19 år och 20–24 år och bland män i åldersgrupperna 20–24 år och 25–29 år (figur 2 och 3). Dock ses sedan några år en minskning i de två yngsta åldersgrupperna bland kvinnor och i de tre yngsta bland män. Hälften av fallen var kvinnor. Klamydiainfektion rapporterades liksom tidigare år huvudsakligen som heterosexuell smitta bland både kvinnor och män. Cirka 89 procent av fallen smittades i Sverige. För de nio procent som angivits ha smittats utomlands var Spanien, Thailand, Grekland, Storbritannien, USA, Grekland, Danmark och Tyskland de vanligaste smittländerna.

Incidensen av klamydiainfektion har under de senaste åren minskat bland ungdomar i åldersgrupperna 15–19 år och 20-24 år. Skillnader i incidensen mellan olika år och mellan olika regioner kan påverkas av flera faktorer som exempelvis provtagningsvolym, tillgänglighet till testning, smittspårningsrutiner och preventionsinsatser.

Figur 1. Klamydiaincidens i Sverige under åren 1989–2018.

Figur 1. Klamydiaincidens i Sverige under åren 1989–2018.

Figur 2. Klamydiaincidens hos kvinnor per åldersgrupp under åren 2000–2018.

Figur 2. Klamydiaincidens hos kvinnor per åldersgrupp under åren 2000–2018.

Figur 3. Klamydiaincidens hos män per åldersgrupp under åren 2000–2018.

Figur 3. Klamydiaincidens hos män per åldersgrupp under åren 2000–2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om klamydiainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)