Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 33 339 fall av klamydiainfektion motsvarande en incidens av 321 fall per 100 000 invånare vilket är en minskning med 4,5 procent jämfört med 2019 (incidens 336 fall per 100 000 invånare; figur 1). Liksom tidigare år var mer än hälften av fallen kvinnor (56 procent). Klamydia är vanligast i åldersgrupperna 15–19 år och 20–24 år för kvinnor och i åldersgrupperna 20–24 år och 25–29 år för män (figur 2, 3). Minskningen under 2020 sågs i alla åldersgrupper både bland kvinnor och män.

Klamydiainfektion rapporterades liksom tidigare huvudsakligen som heterosexuell smitta bland både kvinnor och män (94 respektive 83 procent). Andelen fall som rapporterades ha smittats i Sverige var 93 procent (en ökning med 4 procent jämfört med 2019) och andelen som smittats utanför Sverige halverades (från 8,5 procent 2019 till 5 procent 2020).

Klamydiaincidensen varierade mellan regionerna mellan 229 och 393 fall per 100 000 invånare (figur 4). Incidensen minskade i 12 regioner jämfört med 2019 och den största minskningen noterades i regionerna Gotland och Norrbotten (24 respektive 32 procent). Den största ökningen noterades i regionerna Blekinge och Jämtland (47 respektive 33 procent). Skillnader i incidensen mellan olika år och regioner kan påverkas av flera faktorer som exempelvis tillgång till testning, smittspårningsrutiner och preventionsinsatser. Minskningen av antalet fall under 2020 kan ha påverkats av minskad spridning men även minskat antal diagnostiska tester.

Sammanfattningsvis så minskade klamydiaincidensen något under 2020. Minskningen sågs främst i åldersgrupperna 25–34 år.

Figur 1. Klamydiaincidensen i Sverige 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av klamydia. En topp sågs 2015 därefter en minskning.

Figur 2. Klamydiaincidensen hos kvinnor och åldersgrupp 2011–2020.

Linjediagram över incidensen hos kvinnor per åldersgrupp. 15-19 år dominerar.

Figur 3. Klamydiaincidensen hos män och åldersgrupp 2011–2020.

Linjediagram över incidensen hos män per åldersgrupp. 25-29 år dominerar.

Figur 4. Klamydiaincidensen per region 2018–2020.

Stapeldiagram över incidensen per region. Jämtland och Örebro sticker ut

Läs mer