Kolera – sjukdomsstatistik

Lyssna

Kolera, det vill säga infektion med toxinbildande Vibrio cholerae serotyp O1 eller O139, klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Misstänkta inhemskt smittade fall skall omedelbart meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Kolera är en smittspårningspliktig sjukdom.

Infektion med Vibrio cholerae av serotyp O1 eller O139 som inte är toxinbildande respektive Vibrio cholerae av andra serotyper än O1 eller O139 samt V. parahaemolyticus, V. vulnificus och V. alginolyticus skall anmälas som Vibrioinfektion (exkl. kolera) enligt smittskyddslagen.

Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Kolera 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades tre fall av kolerainfektion i Sverige. Samtliga fallen var smittade i Irak och var av biotyp El Tor, serotyp O1 och tillhörde sekvenstyp 69.

Under åren 2022–2023 har totalt tio fall av kolera rapporterats och samtliga var vuxna som hade smittats utomlands, varav de flesta med smittland Irak.

Att det förekommer importfall av kolera i Sverige speglar den globala situationen med utbrott av kolera i flera delar av världen. Globalt sett rapporterades 610 000 fall av kolera varav 3 500 dödsfall i 29 länder till WHO under 2023. Värst drabbat är Afghanistan som rapporterat 203 911 fall mellan januari 2023 och november 2023. Antalet fall globalt har ökat och WHO bedömer fortfarande situationen som mycket allvarlig.

Läs mer