Bakgrund

Kolera orsakas av bakterien Vibrio cholerae som utsöndrar det enterotoxin (koleratoxin) som framkallar de kraftiga diarréer som kännetecknar sjukdomen. Vibrio cholerae kan indelas i cirka tvåhundra serogrupper men koleratoxin produceras nästan uteslutande av bakterier ur serogrupp O1 och O139, och det är endast dessa som associerats till koleraepidemier. Andra kolerabakterier kan orsaka sporadiska fall av diarré, sårinfektioner och blodförgiftning (så kallad badsårsfeber).

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det årligen förekommer mellan 1,3 och 4 miljoner fall av epidemisk kolera globalt, varav 21 000 till 143 000 dödsfall, men att endast cirka en procent rapporteras till WHO.

För mer information hänvisas till Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om kolera.

Utfall

Under 2017 har ett fall av kolerainfektion rapporterats från en individ sannolikt smittad under resa i Mellanöstern. I Sverige har under åren 2004–2017 totalt åtta fall av kolera rapporterats, samtliga dessa fall har smittats utomlands. Angivna smittländer har varit Bangladesh, Filippinerna, Indien, Pakistan, Irak, och Kenya.

Utbrott

Under 2017 rapporterades utbrott av kolera i följande länder: Haiti, Jemen, Irak.

Mikrobiologi

Vid Folkhälsomyndigheten utförs löpande typning av inskickade isolat av Vibrio spp. för att identifiera serogrupperna O1 och O139 samt påvisande av enterotoxin.

Sammanfattande bedömning

Enstaka fall av kolera hos hemvändande resenärer som besökt endemiska områden i världen är inte helt oväntat men utgör inget reellt hot för fortsatt smittspridning i Sverige. WHO har 2017 antagit en handlingsplan för att minska antalet kolerarelaterade dödsfall med 90 procent fram till 2030 samtidigt som man hoppas att 20 länder i främst Afrika och Mellanöstern då kunnat få stopp på smittspridningen.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om kolera

Sjukdomsinformation om vibrioinfektion och badsårsfeber

Tabellsamling - årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Information om vaccin mot kolera

Information om IHR

WHO:s information om kolera

WHO:s handlingsplan för kolera fram till 2030

CDC:s information om kolera

Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd

Årsrapport för vibrioinfektion (exkl. kolera)