Under 2008 rapporterades totalt 155 legionellafall, vilket var en ökning med 20 % jämfört med 2007. Antalet smittade inom Sverige ökade från 74 till 94. 25 av dessa insjuknade under augusti-september.

Trender

Under den senaste 5-årsperioden har antal rapporterade fall av legionella nästan fördubblats. Den största ökningen mellan dessa år sågs bland dem som smittats i Sverige (83 %). Antalet smittade utomlands ökade under samma period med 51 %. Analys av orsak till ökningen pågår.

Ålder och kön

Av samtliga insjuknade var 79 % 50 år eller äldre. Fler än dubbelt så många män som kvinnor insjuknade.

Smittland

Antalet utlandssmittade ökade endast från 52 till 54 personer. Vanligaste smittland var Spanien, Thailand och Italien.

Geografisk fördelning

I 3 av länen sågs en ökning av incidensen under 2008: Jönköpings, Västmanlands och Norrbottens län.

Utbrott

I Norrbotten insjuknade 3 personer efter ett besök på ett gym. I en mindre stad i Västra Götaland insjuknade 2 personer som utsattes för smitta från en industrianläggning. 2 personer på ett äldreboende i Jönköpings län insjuknade under året i legionellainfektion.

Vårdrelaterade fall

Ett enda fall som smittats i vården har rapporterats 2008.