Under 2009 rapporterades 127 fall med legionellainfektion. 78 var smittade i Sverige och av dem rapporterades 29 under juni-augusti. Antalet inhemska fall ökade mellan 2003 och 2008. Under 2008 var antal rapporterade fall 92, men minskade med 15 % under 2009. Antalet utlandssmittade minskade med 36 % 2009 jämfört med 2008.

Av samtliga legionellafall var 83 % 50 år och äldre. Liksom tidigare år insjuknade fler män än kvinnor, 79 respektive 48 personer. Vanligaste smittland utanför Sverige var Spanien, Grekland och USA med 3 smittade i varje land.
I två av tre län, Jönköpings och Västmanlands län, som hade en ökning av incidensen under 2008, sågs en minskning under 2009. Det tredje länet, Norrbottens län, uppvisade en fortsatt förhöjd incidens 2009. I övriga län observerades inga större förändringar av incidensen.

1 fall med förmodad smitta i vården rapporterades 2009. 3 personer boende på äldreboenden i olika län insjuknade. 1 person insjuknade efter arbete i ett kyltorn i vilket tillväxt av legionella konstaterades. Smittkällan kunde dock inte fastställas med säkerhet eftersom legionellabakterier inte odlats från patienten och därmed inte kunde typas. Patientens sjukdom verifierades med urinantigen- och antikroppstest.

Under 2009 har SMI etablerat en metod för typning av legionellabakterier, som ska användas vid smittspårningar och utbrottsutredningar. Genom sekvensering kan likheter mellan olika isolat avgöras, vilket är viktigt för att kunna fastställa ett epidemiologiskt samband mellan patient- och miljöisolat.

Figur. Incidens för legionärssjuka.
Figur. Incidens för legionärssjuka.