Under 2010 rapporterades totalt 125 fall med legionellainfektion.

Trender

Antalet inhemska fall har ökat successivt. 2010 rapporterades 83 fall vilket är dubbelt så många som år 2000, då 40 fall rapporterades. Bland utlandssmittade har 30–35 fall rapporterats årligen med undantag för 2007 och 2008 då ett femtiotal fall rapporterades per år. År 2010 var antalet tillbaka på tidigare nivåer och 33 fall rapporterades (Figur).

Legionellainfektion
Figur. Antal fall av Legionella smittade i Sverige, utomlands och totalt år 2000–2010.

Ålder och kön

Av samtliga legionellafall var 89 % 50 år och äldre. Liksom tidigare år insjuknade fler män än kvinnor, 77 respektive 48 personer.

Smittland

Vanligaste smittland utanför Sverige var Thailand med 4 fall samt Spanien, Italien och Turkiet med 3 smittade i varje land. Från övriga smittländer rapporterades 1–2 fall vardera.

Säsongsvariation

Av de inhemska fallen rapporterades 38 i juni-augusti och 14 i oktober. Bland de utlandssmittade rapporterades hälften smittade under maj–augusti.

Vårdrelaterade fall

3 personer rapporterades med misstänkt vårdrelaterad smitta. För en av patienterna var dock smittstället osäkert eftersom samma typ av Legionella påvisades både i hemmet och på sjukhuset.

Övrigt/Smittkällor

2 personer boende på äldreboenden i olika län insjuknade i legionellainfektion. 1 person insjuknade med Legionella efter ett drunkningstillbud. 1 person smittades under en hotellvistelse och Legionella påvisades i vatten från en bubbelpool på hotellet där Legionella detekterats vid ett tidigare tillfälle.

1 man smittades av Legionella under ett reparationsarbete i en vattenfylld kulvertkammare. Legionella pneumophila i mycket hög halt odlades fram i det vatten som stod i botten av kulverten samt i bottensedimentet. Identisk genuppsättning hos DNA från patientprovet och miljöisolatet från kulverten påvisades vid SMI.

Utbrott

Inom loppet av en vecka insjuknade 2 män i legionärsjuka efter rengöringsarbete med högryckspolning vid en bioreningsanläggning i Domsjö. Under samma vecka insjuknade 3 äldre personer boende i samhället. Dessa hade inte arbetat i fabriken. En utredning av orsaken till utbrottet gjordes och i vattenprover från bioreningsanläggningen påvisades på SMI mycket höga halter av Legionella pneumophila serogrupp 1. Molekylärepidemiologisk typning vid SMI visade att patient- och miljöisolat var identiska. Detta är tredje gången som Legionella spridits från bioreningsanläggningar i Sverige och förorsakat sjukdomsfall. Centrala myndigheter har återigen samlat berörda för att hantera riskerna med legionella i bioreningar.