Legionellabakterien sprids främst via vatten och kan ge svår lunginflammation. Det är framför allt äldre personer som insjuknar med legionellainfektion och i huvudsak män och personer med nedsatt immunförsvar. Eftersom allt fler i befolkningen blir allt äldre ökar risken att fler smittas. Många personer smittas också vid resor till länder med ett varmare klimat.

Utfall och trend

Under 2011 rapporterades totalt 128 fall med legionellainfektion. De inhemska fallen ökade från år 2000 fram till år 2008 då 93 fall rapporterades. Åren därefter sågs en minskning och 2011 rapporterades 73 personer smittade i Sverige. De utlandssmittade fallen ökade också fram till 2008 och minskade de två kommande åren för att åter öka under 2011, då 48 fall rapporterades. För 7 fall fanns inte smittland angivet.

Ålder och kön

Av samtliga legionellafall var 84% 50 år och äldre. Liksom tidigare år insjuknade fler män än kvinnor, 88 respektive 40 personer.

Smittväg

5 fall av misstänkt vårdrelaterad smitta rapporterades. I 3 av fallen var miljöisolat identiskt med patientisolat vid genotypning.
1 person smittades med legionella efter att ha duschat på ett hotell i Sverige. Prov från patienten överensstämde med vattenisolatet vid genotypning. 2 personer kunde knytas till ett hotell utomlands genom typning av isolat från vatten och patienter. 1 fall visades smittat via jord (se nedan).

Smittland

Vanligaste smittland utanför Sverige var Italien med 9 fall, Thailand med 8 fall och Turkiet med 7 fall och därefter Ungern och Kina med 4 respektive 3 fall. Från övriga smittländer rapporterades 1-2 fall vardera.

Säsongsvariation

Av de 73 inhemska fallen rapporterades 26 i juni-augusti och 12 i oktober. Bland de utlandssmittade rapporterades 23 fall i september-december.

Mikrobiologisk typning

På SMI utförs sedan 2009 en sekvensbaserad typning som används både för att fastställa och att friklassa misstänkta smittkällor, och för att visa på samband vid utbrott. Metoden används på odlingsisolat från patienter men har också använts direkt på patientprov där primärlaboratorierna utfört PCR för legionella.
En person som arbetat med jord diagnosticerades 2011 med L. longbeachae genom antikroppsbestämning. I kommersiell jord som den sjuke hanterat påvisades både L. longbeachae och L. bozemanii. Med sekvensbaserad artbestämning som utförs på SMI kunde jord som smittkälla för första gången fastställas i Sverige. Flera misstänkta fall då jord hanterats har funnits tidigare, men sambandet har inte kunnat ledas i bevis. Jord är en känd smittkälla från utländska rapporter.