Bakgrund

Legionellabakterien är vanligt förekommande i jord och vatten. Den sprids främst via aerosoler (små vattendroppar) och kan då man andas in den ge svår lunginflammation, så kallad legionärssjuka. Det är framför allt äldre personer som insjuknar, och i huvudsak män. Personer med nedsatt immunförsvar blir oftare svårt sjuka.

Utfall

Under 2017 rapporterades totalt 196 legionellafall i Sverige. Av dessa rapporterades 125 vara smittade i Sverige och 64 utomlands. Från att ha varit i stort sett oförändrad under den senaste tioårsperioden med runt 1,5 fall per 100 000 invånare och år, sågs under 2017 en ökning i incidensen till 1,9 fall per 100 000 invånare. Ökningen var till största delen beroende av att antalet inhemska fall (126) ökade i jämförelse med 2016 då 84 inhemska fall rapporterades (Figur 1).

Figur 1. Antalet fall av legionellainfektion, totalantal samt fördelade på inhemsk respektive utlandssmitta, 2001–2017.

Graf som visar antalet fall av legionella fördelat på smittland 2001-2017

Ålder och kön

Medianåldern för legionellainfektion 2017 var 67 år (spridning 1 till 95 år) och 88 procent av alla fall var 50 år eller äldre, vilket är ungefär detsamma som rapporterats under de senaste fem åren. Av fallen var 135 män (69 procent) och 61 kvinnor (31 procent).

Smittland

Under 2017 rapporterades 64 fall vara smittade utomlands. Majoriteten av dessa (73 procent) hade smittats i ett europeiskt land och flest fall rapporterades från Italien (10 fall), Grekland (10 fall) och Spanien (7 fall). För sju fall var inget smittland angivet.

Säsongsvariation

Antalet fall av legionellainfektion som smittats i Sverige ökar vanligen under sommar och höst. Under 2017 rapporterades flest fall under juni och september (figur 2).

Figur 2. Antalet fall som rapporterats smittade av legionella i Sverige och utomlands per månad 2017.

Graf som visar antalet fall av legionella 2017 med månadsfördelning.

Utbrott och kluster

Två legionellautbrott inträffade i Sverige under 2017. Ett inträffade på en kombinerad hotell- och golfanläggning där totalt sex fall identifierades från Sverige och Danmark. Utbrottet kunde kopplas till en enskild brunn på hotellanläggningen. Ett annat utbrott som orsakade åtta legionellafall i Stockholms län kunde kopplas till ett kontaminerat kyltorn. I de båda svenska utbrotten har sannolika smittkällor identifierats och därefter hanterats för att undvika ny smitta.

Det legionellautbrott som pågått i Dubai, Förenade Arabemiraten sedan 2016, hade fram till och med april 2017 totalt drabbat åtta svenska resenärer.
Vårdrelaterad smitta misstänktes vid nio smittspårningar. Vid två tillfällen kunde samma sekvenstyper påvisas hos både patienterna och miljöprov från respektive vårdrelaterad inrättning. För ytterligare två fall kunde bostaden istället identifieras som den mer troliga smittkällan. För de övriga fallen kunde inte smittkällan fastställas på grund av avsaknad av typningsbara patientprover alternativt miljöprover.

Se fördjupad information om utbrott

Mikrobiologi

Under 2017 utreddes 67 smittspårningsärenden mikrobiologiskt och epidemiologiskt vid Folkhälsomyndigheten. Inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet vid Folkhälsomyndigheten utfördes epidemiologisk typning av 35 legionellafall. Vid nio händelser (totalt 15 fall) kunde isolat av L. pneumophila från miljön typas och jämföras med isolat från patienter. Av dessa visade den epidemiologiska typningen vid sex händelser (12 fall) på samband mellan fallet/fallen och en smittkälla i miljön.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning

Två utbrott av legionellainfektion inträffade i Sverige under 2017. I båda fallen identifierades och åtgärdades den misstänkta smittkällan. Under 2017 ökade incidensen av legionellafall i Sverige, en ökning som kan härledas till att fler inhemska fall har rapporterats. Även ett flertal länder i Europa kunde redan i slutet av sommaren 2017 konstatera ett ökande antal legionellafall. Eventuella orsaker till ökningen planeras att utredas under 2018 under ledning av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Den sekvensbaserade typningen har förbättrat möjligheten att fastställa samband mellan smittkällan och den smittade personen, vilket i sin tur möjliggör mer precisa åtgärder för att förhindra fortsatt smitta.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om legionellainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Legionella i miljön – en kunskapssammanställning om hantering av smittrisker

ECDC:s riskbedömning för legionellautbrottet i Dubai, Förenade Arabemiraten