Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 192 fall av legionellainfektion motsvarande en incidens av 1,9 fall per 100 000 invånare och år, vilket är i nivå med 2018 (n=199). Medianåldern för fallen var 69 år (spridning 3-94 år) och andelen män var 66 procent (n=127/192). Liksom de senaste fem åren var majoriteten av fallen 50 år eller äldre. De flesta (66 procent) smittades i Sverige och av de 61 utlandssmittade fallen smittades drygt hälften i Europa (n=33/61) med flest fall i Italien (n=15; figur 1). Under året rapporterades flest fall under juni och oktober (figur 2). Antalet fall av legionellainfektion som smittats i Sverige ökar vanligen under sommar och höst.

Under 2019 typades isolat av L. pneumophila från 26 fall från 11 regioner. Antal isolat som typades var färre än 2018 och berodde på förändringar i övervakningsprogrammets omfattning. Tjugotvå olika sekvenstyper (ST) kunde identifieras varav ST1, ST9 och ST93 förekom mer än en gång (2 eller 3 gånger) men utan epidemiologiskt samband. Sexton av de 22 sekvenstyperna har inte tidigare påvisats i Sverige (2015–2018). I nio fall erhölls L. pneumophila-isolat från misstänkt smittkälla i miljön och i fem av dessa påvisades samma sekvenstyp av L. pneumophila i både miljö- och patientprov. Miljöproven var från bostaden (3/5), arbetsplats (1/5) och vårdinrättning (1/5).

Figur 1. Antalet fall av legionellainfektion per år och smittland, 2010-2019.

Figur 2. Antalet fall av legionellainfektion per månad och smittland, 2019.

Läs mer