Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 136 fall av legionellainfektion motsvarande en incidens av 1,3 fall per 100 000 invånare och år, vilket är en minskning från 2019 (n=192; figur 1). Medianåldern för fallen var 71 år (spridning 1–96 år) och andelen män var 70 procent (n=95). Liksom de senaste fem åren var majoriteten av fallen 50 år eller äldre och män. Majoriteten av fallen smittades i Sverige (82 procent). Andelen utlandssmittade fall minskade jämfört med tidigare år och var 15 procent, jämfört med i genomsnitt 33 procent utlandssmittade 2015–2019. Det vanligaste smittlandet var Thailand (n=6). Knappt hälften av de utlandssmittade fallen smittades i Europa (n=11), med flest fall i Spanien (n=4). Antalet fall av legionellainfektion som smittats i Sverige ökar vanligen under sommar och höst. Under 2020 rapporterades flest fall under juli, oktober och december (figur 2).

Inom det mikrobiologiska övervakningsprogrammet inkom 19 isolat av legionella,
13 L. pneumophila, 3 L. bozemanii, och 3 L. longbeachae. Detta är färre än 2019 (n=26) trots att övervakningsprogrammet utökats till att innefatta alla isolat av legionella oavsett art. Bland L. pneumophila isolaten var serogrupp 2–14 (n=8) något vanligare än serogrupp 1 (n=5).

Elva olika sekvenstyper (ST) identifierades. Endast en sekvenstyp, ST93, förekom mer än en gång (n=3) men utan epidemiologiskt eller genetiskt samband. Sekvenstypen ST1, som tidigare varit vanligt förekommande, påvisades inte 2020. Endast i sex av 136 fall var det möjligt att jämföra isolat från patient med epidemiologiskt kopplat miljöisolat och endast för ett av dessa fall fanns genetiskt samband mellan patient och miljö. Detta innebär att smittkällan för de allra flesta fall förblir obekräftad.

Sammanfattningsvis är det fortsatt viktigt att använda diagnostiska metoder som kan identifiera och påvisa olika arter och typer av legionella, samt att arbeta för att isolat kan säkras från fler fall och inkomma inom övervakningen så att epidemiologisk typning möjliggörs.

Figur 1. Antalet fall av legionellainfektion per år smittade i Sverige, utomlands och totalt, 2011–2020.

Linjediagram över legionella. Nedgång 2020, flest smittas i Sverige

Figur 2. Antalet fall av legionellainfektion per månad smittade i Sverige och utomlands, 2020.

Stapeldiagram över antal fall av legionella 2020 per månad. Flest i juli, sedan oktober och december.

Läs mer