Leptospirainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Även veterinära myndigheter bör underrättas, så att eventuella förebyggande åtgärder kan vidtas och andra människor informeras om riskerna. Leptospiros hos djur är en anmälningspliktig sjukdom.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

Leptospirainfektion 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades sju fall av leptospiros. Medianåldern bland fallen var 34 år (spridning 23–49 år) och fem av fallen var män. Två fall rapporterades smittade i Sverige, varav ett fall krävde intensivvård. Fem av fallen rapporterades vara smittade utomlands, tre i Asien, ett i Centralamerika och ett i Afrika. Ett fåtal fall rapporteras årligen i Sverige och majoriteten smittas utomlands.

Läs mer

Leptospirosis 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om leptospirainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019