Leptospirainfektion är en bakteriesjukdom som sprids främst via kontakt med urin från råttor eller andra smittade djur, i regel genom att smittsam urin, eller vatten som förorenats av smittsam urin, kommer i kontakt med huden och kan tränga in i små sår eller rispor. Sjukdomsbilden varierar. Vanligast är en helt symtomlös infektion eller influensaliknande symtom. I vissa fall övergår influensabilden i akut, svår systemisk sjukdom som kan vara livshotande.

Utfall

Under 2016 anmäldes ett fall av leptospirainfektion som angavs ha smittats i Jamaica.

Läs mer

Sjukdomsinformation om leptospirainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Statens veterinärmedicinska anstalt: Leptospiros som zoonos

Zoonosrapport 2015

Årlig rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

Surveillance Atlas of Infectious Diseases (ECDC)

CDC: Leptospirosis