Mpox – sjukdomsstatistik

Lyssna

Mpox orsakas av apkoppsvirus, en art av ortopoxvirus, och smittar framför allt vid nära fysisk kontakt med en person som är infekterad. Fysiska sexuella kontakter, eller andra nära hudkontakter med en infekterad person, utgör en särskilt hög risk. Under 2022 spreds mpox för första gången i större utsträckning utanför Afrika i ett globalt utbrott som hittills orsakat över 85 000 fall. Utbrottet klassades som en PHEIC den 23 juli 2022 och har huvudsakligen omfattat män som har sex med män (MSM) och smittan har spridits främst via sexuella kontakter.

Den 11 maj 2023 meddelade WHO att utbrottet av mpox inte längre bedöms utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Globalt rapporteras fortfarande fall av mpox men smittspridningen har gått in i en ny fas vilket innebär ett kontinuerligt och långsiktigt arbete mot sjukdomen för att förhindra nya utbrott.

Här nedan kan du se årsrapporter för mpox.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Mpox 2022

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 spreds mpox (tidigare apkoppor) för första gången i större utsträckning utanför Afrika. Infektionen spreds främst via sexuella kontakter, huvudsakligen bland män som har sex med män (MSM). Sjukdomen har även förekommit hos ett fåtal kvinnor och barn som haft nära kontakt med smittade personer.

I maj 2022 klassificerades sjukdomen som allmänfarlig och anmälningspliktig i Sverige. Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör beslutade i slutet av juli 2022 att mpox skulle deklareras som ett internationellt hot mot människors hälsa, på engelska kallat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Globalt rapporterades under året över 85 000 fall.

I Sverige rapporterades 255 fall under 2022. Flest fall rapporterades under sommarmånaderna juni–augusti (62 procent; figur 1) och under denna tidsperiod var hälften av fallen smittade utomlands. Under hösten smittades de flesta fallen i Sverige. Fallen rapporterades från flera regioner i Sverige men huvudsakligen från Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Majoriteten av de rapporterade fallen var män (98 procent) i åldersgruppen 30–39 år (41 procent; figur 2).

Tillgången till vaccin mot sjukdomen var till en början begränsad och personer som hade exponerats för apkoppsvirus prioriterades i första hand för vaccination. Från och med augusti kunde även personer med hög risk för att drabbas erbjudas vaccination. Enstaka genombrottsinfektioner efter vaccination har rapporterats varför vaccinationsinsatsen behöver kombineras med övriga smittskyddsåtgärder. Under 2022 vaccinerades drygt 2 800 personer i Sverige.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av mpox per månad under 2022.

Högst antal fall av mpox sågs i juli 2022. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet fall av mpox per åldersgrupp under 2022.

Flest fall  av mpox sågs i åldersgruppen 30-39 år. Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer