Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

Invasiv pneumokockinfektion 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 anmäldes 731 fall av invasiv pneumokockinfektion motsvarade en incidens av 7 fall per 100 000 invånare. Under första halvåret fortsatte sjukdomsförekomsten att vara lägre än åren före pandemin. Sedan augusti var antalet rapporterade fall per månad på samma nivå som motsvarande perioder under åren före 2020. Incidensen ökade bland barn under 5 år jämfört med 2020 medan ingen större ändring skedde bland äldre åldersgrupper (figur 1). Medianåldern bland fallen var 67 år och 45 procent av fallen var kvinnor. Bland barn under fem år rapporterades 39 fall, av vilka 23 var yngre än två år.

Under 2021 typades isolat från 91 procent av fallen. De vanligaste serotyperna var typ 3, 19A, 8 och 6C vilka utgjorde 17, 16, 15 respektive 7 procent av totalantalet. Andelen serotyper som ingår i vaccinerna PCV10 och PCV13 minskade medan de serotyper som exklusivt ingår i PCV13 ökade jämfört med 2020 (figur 2). Av de typade isolaten tillhörde 37 procent serotyper som ingår i PCV13 och 72 procent tillhörde serotyper som ingår i det polysackarida vaccinet (PPV23).

Fjorton fall bland barn under fem år orsakades av serotyper som ingår i PCV13 men inte i PCV10. Två av barnen var vaccinerade med två doser av PCV13 och övriga tolv barn var ovaccinerade eller vaccinerade med PCV10. Serotypsfördelningen påverkas av naturliga fluktuationer över tid och av vaccinationer. Sedan 2019 används i samtliga regioner endast PCV10 för vaccination av barn i barnvaccinationsprogrammet.

Figur 1. Incidensen av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp under åren 2012–2021.

Linjediagram över incidensen av invasiv pneumokockinfektion i olika åldersgrupper för åren 2012-2021. Tydligt lägre incidens i äldre åldersgrupper under 2020-2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Serotypsfördelning bland analyserade isolat uppdelat på serotyper som ingår i de 10- och 13-valenta vaccinerna (PCV10 respektive PCV13) under 2017-2021. NVT=Ej vaccintyper.

Serotypsfördelning av invasiva pneumokocker fördelat på serotyper ingående i olika vaccintyper under 2017-2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer