Invasiv pneumokocksjukdom har varit anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen sedan juli 2004. Tidigare års statistik baseras på avidentifierade rapporter från de bakteriologiska laboratorierna. 2005 års statistik är därmed ej helt jämförbar med tidigare års siffror.

Trend

Under perioden 1994 tom 2004 rapporterades mellan 1000 och 1300 fall per år, varav 45–70 fall per år gällde isolat från likvor.

Under 2005 rapporterades 1420 nya fall, varav 3 % (46) gällde isolat från likvor och 89 % (1264) gällde blodisolat. För övriga saknas uppgift om provmaterial. Medianåldern var 65 år.

Sex procent ( 85) var barn under fem års ålder och 20 % var över 80 år. Den åldersspecifika incidensen per 100 000 invånare varierade från 1 (5–14 års ålder) till 71 (över 89 års ålder).

Jämförelse med riksskatteverkets folkbokföringsregister över avlidna personer visade att 9,8 procent (139 patienter) hade avlidit inom 30 dagar från diagnos/provtagning. Av dessa hade 7 procent (99 patienter) avlidit inom 8 dagar, varav två barn i åldersgrupp 0–4 år.

Serotypdistribution

De invasiva pneumkockisolaten insamlas från de kliniska mikrobiologiska laboratorierna i Sverige vart 5:e år sedan 1987. Under 1990-talet noterades en ökning av antalet invasiva fall enligt den frivilliga laboratorierapporten. En stor del av denna ökning berodde på en ökning av antalet serotyp 14 isolat tillhörande en klon (genetiskt nära besläktade stammar) mellan 1987 och 1992, samt en ökning av serotyp 1 isolat (tillhörande en klon) mellan 1992 och 1997. Serotypfördelningen har således fluktuerat med tidsperiod (se nedan) och 2002 var serotyp 14, 4, 7F, 9V, 23F,1 och 6B vanligast i sjunkande ordning.