Invasiv pneumokocksjukdom, det vill säga isolat av Streptococcus pneumoniae från blod och/eller likvor eller från annan normalt steril lokal, har varit anmälningspliktig sedan 1 juli 2004.

Under 2006 rapporterades totalt 1 334 fall jämfört med 1 420 under 2005. Majoriteten (86 %) var isolat från blod. Isolat från likvor konstaterades hos 57 patienter (4 %). Medianåldern var 64 år, varierande från en dag till 100 år. 23 % av patienterna var i åldern 80–100 år.

I åldersgruppen under 5 år återfanns 98 barn (7 %) vilket är något fler än under 2005 (85 barn, 6 %). Totalt 78 barn insjuknade före 24 månaders ålder, varav 0–5 månader: 15 barn, 6–11 månader: 17 barn, 12–17 månader: 31 barn och 18–23 månader: 15 barn.

Jämförelse med riksskatteverkets folkbokföringsregister över avlidna personer visade att 9,4 % av patienterna (125/1 334) hade avlidit inom 30 dagar från diagnos/provtagning, varibland 6 % (81 patienter) avlidit inom 8 dagar. Dödligheten varierade i olika åldersgrupper från 6 % i ålder 0–19 år upp till 18 % i åldersgrupp 80–100 år. Bland barn rapporterades 5 dödsfall inom 5 dagar från insjuknandet; ett fall av plötslig spädbarnsdöd vid 2 månader, 3 dödsfall i åldern från 15 till 20 månader samt ett femårigt barn.