Invasiv pneumokocksjukdom, det vill säga isolat av Streptococcus pneumoniae från blod och/eller likvor eller från annan normalt steril lokal, har varit anmälningspliktig sedan 1 juli 2004. Figuren visar åldersspecifik förekomst för åren 2005–2007.

Invasiv pneumokockinfektion
Figur. Antal fall per100 000 invånare av invasiva infektioner orsakade av pneumokocker i olika åldersgrupper 2005–2007.

Under 2007 rapporterades totalt 1 441 fall jämfört med 1 334 fall under 2006. Majoriteten (94 %) var isolat från blod. Likvorfynd rapporterades från 68 patienter (5 %). Medianåldern var 65 år med ett spann från 6 månader till 99 år. 24 % var i åldern 80–100 år.

73 barn under 5 år rapporterades, vilket är färre än under 2006 (98 barn). Totalt insjuknade 52 barn under 2 år, varav 7 i åldersgrupp 0–5 månader, 18 i åldersgrupp 6–11 mån, 16 i åldersgrupp 12–17 mån och 11 i åldersgrupp 18–23 månader.

Vid en jämförelse med Riksskatteverkets folkbokföringsregister över avlidna personer visades att 11 % av patienterna (159/1 441) hade avlidit inom 30 dagar från diagnos/provtagning, varav 8 % (114 patienter) avlidit inom 8 dagar. Dödligheten varierade i olika åldersgrupper från 1 % i ålder 0–19 år till 28 % i åldersgrupp 80–100 år.

Bland barn rapporterades 3 dödsfall (2 barn under 1 år samt ett 3-årigt barn) inom 5 dagar från insjuknandet.