I och med att vaccination mot invasiv pneumokockinfektion införts i det allmänna vaccinationsprogrammet från 1 januari 2009 har uppmärksamheten kring sjukdomen blivit större. I några län har vaccinationen påbörjats redan tidigare, först i Stockholms län med start den 1 oktober 2007.

Under 2008 anmäldes 1 790 fall av invasiv pneumokocksjukdom (19,4 fall per 100 000 invånare). Detta är en ökning med 24 % jämfört med år 2007. Den största ökningen sågs i de äldre åldersgrupperna (tabell). Det är antalet fynd i blod som har ökat (från 1 355 till 1 704). Antalet likvorfynd ligger nästan i paritet med förra året. Många av fallen anmäldes enbart från laboratorier och klinisk anmälan saknades för 498 fall (28 %).

Medianåldern bland fallen var 65 år. Bland barn under 2 år rapporterades 61 fall, varav 6 i åldersgruppen 0–5 månader, 18 i åldersgruppen 6–11 månader, 22 i åldersgruppen 12–17 månader och 15 i åldersgruppen 18–23 månader. Vid en jämförelse med folkbokföringsregistret över avlidna ses att 11 % (198 personer) av de insjuknade hade avlidit inom 30 dagar från diagnos/provtagning. Den yngsta var 16 år.

Tabell. Åldersfördelning bland anmälda fall av invasiv pneumokockinfektion 2005–2008.

Antal fall
Åldersgrupp 2005 2006 2007 2008
0-4 86 99 73 74
5-9 10 13 9 12
10-19 16 13 13 19
20-39 121 110 114 140
40-59 328 292 320 378
60+ 858 804 912 1167
Totalt 1419 1331 1441 1790