Vaccination mot invasiv pneumokockinfektion infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet den 1 januari 2009. I fem län påbörjades vaccinationen tidigare. Det vaccin som har använts hittills ger skydd mot 7 pneumokockserotyper. Nya vacciner, 10- och 13-valenta, har blivit godkända under året. I länder som tidigare har infört vaccination mot pneumokocker har man observerat en minskning av sjukdomsincidensen bland barn relativt snart efter införandet, men i vissa länder har man också noterat en ökning av serotyper som inte ingår i vaccinet.

Under 2009 anmäldes 1 618 fall av invasiv pneumokockinfektion, incidensen 17,9. Sjukdomsincidensen har minskat jämfört med 19,5 år 2008, men ligger fortfarande på en högre nivå än 2005–2007. Flest fall (18 %) av totalantalet, anmäldes i januari. Majoriteten (93 %) var isolat från blod.

Likvorfynd rapporterades från 58 fall (3,6 %). En jämförelse med folkbokföringsregistret över avlidna visade att 12,8 % (207/1 618) av patienterna hade avlidit inom 30 dagar från diagnos. Medianålder för de avlidna var 79 år. Ett dödsfall inträffade bland barn under 5 år.

Ålder och kön

Könsfördelningen var jämn bland fallen. Medianålder bland fallen var 67 år. En fjärdedel av de insjuknade var personer över 80 år. Bland barn under 5 år rapporterades 65 fall, varav 46 var yngre än 2 år. I åldersgruppen 0–5 månader inträffade 8 fall, i åldersgruppen 6–11 månader 9 fall, i åldersgruppen 12–17 månader 18 fall och i åldersgruppen 18–23 månader 11 fall. Jämfört med tidigare år har antalet fall bland barn under 1 år minskat. Sjukdomsincidensen minskade från 26,6 år 2008 till 17,7 år 2009. Skillnaden var störst i åldersgruppen 6–11 månader. I genomsnitt anmäldes 18 fall per år i den åldersgruppen under 2006–2008 jämfört med 9 fall år 2009.

Vaccinationsgenombrott

4 barn (1–4 år) som insjuknade med pneumokockinfektion orsakad av vaccinserotyper angavs vara vaccinerade. Bland barn födda från och med oktober 2008 (som har omfattats av den allmänna vaccinationen) insjuknade 10 barn. 3 av dem angavs vara vaccinerade med minst 2 doser av det 7-valenta vaccinet, men hade infektioner orsakade av serotyper som inte täcks av det.

Serotypning

Preliminära data från de 1 490 invasiva stammar som insänts till SMI visar att den potentiella täckningsgraden för det 7-valenta vaccinet var 43 % samt 57 % respektive 74 % för det 10- och 13-valenta vaccinet (Figur). De vanligaste serotyperna var i fallande ordning typ 7F, 14, 4, 9V och 3, där typ 7F och 3 inte ingår i det 7-valenta vaccinet. För de minsta barnen under 2 år (40 barn) var den potentiella täckningsgraden 45 % för det 7-valenta vaccinet. Motsvarande siffra 2008 för 53 barn under 2 år var 70 %.