Vaccination mot invasiv pneumokockinfektion infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet den 1 januari 2009. I fem län påbörjades vaccination tidigare, i Stockholms län redan 2007. Under 2010 ersattes det 7-valenta vaccinet i 10 län med det 10-valenta och i 11 län med det 13-valenta vaccinet.

År 2010 anmäldes 1457 fall av invasiv pneumokockinfektion (15,5 fall per 100 000 invånare). De senaste 5 år har incidensen varierat från 14,6 till 19,5.

Kön och ålder

Generellt var könsfördelningen jämn bland fallen. Bland småbarn var det dubbelt så många pojkar som flickor som insjuknade.

Medianålder bland fallen var 67 år. Drygt en fjärdedel av de insjuknade var personer över 80 år.

Bland barn under 5 år rapporterades 51 fall, varav 28 var yngre än 2 år. I åldersgruppen 0-5 månader inträffade 10 fall, i åldersgruppen 6-11 månader 8 fall, i åldersgruppen 12-17 månader 3 fall och i åldersgruppen 18-23 månader 7 fall. Två barn, 2 och 17 månader gamla, hade avlidit.

Bland barn under 2 år har antalet fall minskat jämfört med åren före den allmänna vaccinationen. Sjukdomsincidensen i den åldersgruppen har gått ner från 26,1 år 2007 till 12,3 år 2010. En minskad incidens observerades även i åldersgruppen 20-39 år, i de övriga åldersgrupperna låg incidensen på samma nivå som 2006-2007.

Tabell. Åldersfördelning bland anmälda fall av invasiv pneumokockinfektion

Antal fall

Åldersgrupp

2006

2007

2008

2009

2010

<2 år

77

55

61

46

28

2-19

48

40

44

43

45

20-39

110

114

140

134

85

40-59

292

320

378

299

300

60+

804

912

1167

1096

999

Totalt

1331

1441

1790

1661

1457

Invasiv pneumokockinfektion
Figur 1. Serotypsfördelning och potentiell vaccinationstäckning, alla åldrar 2006-2010.

Invasiv pneumokockinfektion
Figur 2. Serotypsfördelning och potentiell vaccintäckning, barn yngre än 2 år 2006-2010. Serotypsfördelingen visar de vanligast förekommande serotyperna (de som står för mer än 2% av det totala antalet) bland samtliga isolat resp de hos barn yngre än 2 år. Typer markerade med * ingår i det 7-valenta vaccinet, ** markerar de serotyper som lagts till i det 10-valenta vaccinet och *** de som ytterligare ingår i det 13-valenta vaccinet.

Vaccinationsgenombrott

Två barn, 1 och 2 år gamla, som insjuknade med pneumokockinfektioner orsakade av serotyper som ingår i det 7-valenta vaccinet (serotyp 6B respektive 19F) angavs vara fullvaccinerade.

Ytterligare 4 barn under 2 år hade infektioner orsakade av serotyper som ingår i det 7-valenta vaccinet. 2 av dem, båda 4 månader gamla, var vaccinerade med 1 dos, 1 var ovaccinerat och för 1 barn var vaccinationsuppgifter okända. 8 barn insjuknade med serotyper som ingår i det 10- eller 13-valenta vaccinet, ingen av dem var vaccinerad med respektive vacciner.

Serotypning

Invasiva pneumokockstammar samlas till Folkhälsomyndigheten för serotypning sedan 2006. Då vacciner endast skyddar mot en del av totalt 91 pneumokocktyper är serotypning en viktig del i uppföljningen av effekten av vaccination. Omkring 90 % av alla invasiva S.pnemoniae isolat har skickats för typning.

Vissa serotypsförändringar har noterats där de 7-valenta vaccinserotyperna har minskat från 53 % år 2006 till 35 % av de inskickade isolaten under 2010 (Figur 1). Serotypsdistributionen för barnen skiljer sig från de övriga åldersgrupperna. Andelen typer som ingår i framförallt det 7-valenta vaccinet har minskat kraftigt (Figur 2).