År 2013 anmäldes 1 316 fall av invasiv pneumokockinfektion. Incidensen var 13,7 fall per 100 000 invånare, vilket var den lägsta sedan sjukdomen blev anmälningspliktig år 2004. Årsincidensen i befolkningen har varierat från 14,4 till 19,5 per 100 000 under 2005-2012.

Ålder och kön

Medianåldern bland fallen var 67 år och incidensen var högst bland de äldsta (personer över 80 år). Bland barn under 5 år rapporterades 33 fall, varav 26 var yngre än 2 år. I åldersgruppen 0-5 månader inträffade 10 fall, och 4 fall i åldersgruppen 6-11 månader. Könsfördelningen bland fallen var jämn men bland barnen under 2 år var 65 procent pojkar.

En jämförelse med Skatteverkets register över avlidna personer visade att 12 procent (n = 159) av de som insjuknade i invasiv pneumokocksjukdom avled inom 30 dagar från insjuknandet. Det skedde inga dödsfall bland barn.

Mikrobiologisk typning

Invasiva pneumokockstammar har skickats till SMI (nu Folkhälsomyndigheten) för serotypning sedan 2006. Vaccinerna skyddar endast mot ett begränsat antal av pneumokocktyperna och därför är serotypning en viktig del i uppföljningen av vaccinationseffekten.

År 2013 typades 97 procent av alla stammar från IPD-fall. De vanligaste serotyperna bland alla IPD-fall var i fallande ordning typ 3, 22F, 19A, 7F, 33F, 9N, 6C och 11A.

De vanligaste serotyperna bland barn under 2 år var serotyp 3, följd av 19A, 38 och 11A. Bland barn under 5 år hade 11 barn invasiva infektioner orsakade av serotyper som ingår i PCV13. Ett vaccinationsgenombrott inträffade hos ett fullvaccinerat barn som hade sjukdom orsakad av serotyp 6B. De övriga 10 barnen var antingen ovaccinerade eller vaccinerade med ett vaccin som inte skyddade mot den aktuella serotypen.

Antibiotikaresistens

I maj 2012 gav Socialstyrelsen ut nya falldefinitioner för anmälan av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) enligt smittskyddslagen. Gränsvärdet för anmälan ändrades från MIC ≥ 0,5 mg/L till MIC > 1 mg/L. För att kunna följa om och hur vaccinationsprogrammets påverkar antibiotikaresistens i relation till pneumokockserotyper över tid så serotypas alla isolat av PNSP med MIC ≥ 0,5 mg/L liksom tidigare på Folkhälsomyndigheten.
Under 2013 anmäldes totalt 53 fall av PNSP (MIC > 1 mg/L), varav 2 var invasiva isolat. Av 216 isolat (MIC ≥ 0,5 mg/L) som hittills har skickats in för serotypning var 21 invasiva.

Epidemiologisk trend

Sedan pneumokockvaccin infördes i vaccinationsprogrammet har incidensen av allvarlig pneumokockinfektion minskat hos barn under 5 år, men inte märkbart ändrats i hela befolkningen jämfört med den genomsnittliga incidensen 2005-2007 (tabell).

Tabell. Antal rapporterade fall av invasiv pneumokockinfektion 2005-2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totalt 1 419 1 331 1 441 1 790 1 619 1 457 1 361 1 387 1 316
Barn
<5 år
86 99 73 74 65 51 41 27 33

Bland barn under 2 år har sjukdomsförekomsten minskat kraftigt jämfört med åren före den allmänna vaccinationen (figur 1). Incidensen var dock lite högre 2013 än 2012, främst genom några fler fall bland barn under 6 månader. Det finns en naturlig fluktuation av incidensen av pneumokocksjukdomar och i förekomsten av serotyper, och med få fall och liten ökning från 2012 till 2013 är det svårt att uttala sig om någon trend.

Pneumokockmeningiter hos barn under 2 år har minskat från i genomsnitt 16 fall åren före vaccination till 2 fall per år under 2012-2013.

Incidensen av IPD har även sjunkit i åldersgruppen 2-4 år. I övriga åldersgrupper har incidensen inte ändrats avsevärt, även om antalet rapporterade fall av IPD var något lägre år 2013 än 2012 (figur 2).

Antalet invasiva isolat med nedsatt känslighet för penicillin (MIC ≥ 0,5 mg/L) har varit oförändrat sedan 2010. Varje år rapporteras 17-23 isolat.

Figur 1. Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion bland barn under 5 år 2005-2013.

Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion bland barn under 5 år 2005–2013Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion bland barn under 5 år 2005–2013

Figur 2. Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp 2005-2013.

 Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp 2005-2013 Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp 2005-2013

Serotypsfördelning

Andelen vaccinserotyper har fortsatt att minska sedan vaccinationsprogrammet infördes, medan de serotyper som inte ingår i vaccinerna har ökat successivt (figur 3). Endast 10 procent av alla typade isolat tillhör serotyper som ingår i det 7-valenta vaccinet och 42 procent tillhör dem som ingår i det 13-valenta vaccinet.

Figur 3. Andel vaccinserotyper bland typade invasiva pneumokockisolat, alla åldrar.

Andel vaccinserotyper bland typade invasiva pneumokockisolat, alla åldrarAndel vaccinserotyper bland typade invasiva pneumokockisolat, alla åldrar

Sammanfattning

Incidensen av allvarlig pneumokocksjukdom har minskat hos barn i de vaccinerade kohorterna sedan vaccinationsprogrammet infördes. Minskningen tycks dock ha planat ut under de senaste två åren. Än syns ingen tydlig flockeffekt bland ovaccinerade åldersgrupper likt den som setts efter vaccinintroduktionen i några andra länder, även om incidensen bland vuxna minskade något 2013 jämfört med de föregående fem åren.

IPD orsakad av serotyper som ingår i det 7-valenta vaccinet har minskat kraftigt bland barn, och 2013 inträffade endast två sådana fall bland barn under 5 år. Även andelen serotyper som ingår i de 10- och 13-valenta vaccinerna har minskat, både bland barn under 2 år och i alla åldrar. Antalet IPD-fall orsakade av icke-vaccinserotyper har dock ökat jämfört med åren innan vaccination infördes. Detta visar på vikten av att följa upp förändringar i serotypsfördelningen och sjukdomsmönstret under de närmaste åren.