År 2015 anmäldes 1 314 fall av invasiv pneumokockinfektion. Incidensen var 13 fall per 100 000 invånare, vilket var en ökning jämfört med 2014. Årsincidensen i befolkningen har varierat från 12 till 19,5 per 100 000 under 2006–2015 (se tabell nedan).

Medianåldern bland fallen var 69 år och incidensen var högst bland de allra äldsta (personer över 80 år). Bland barn under 5 år rapporterades 23 fall, varav 15 var yngre än 2 år. I åldersgruppen 0–5 månader inträffade 6 fall, och i åldersgruppen 6–11 månader 3 fall.

En jämförelse med Skatteverkets register över avlidna personer visade att 12 procent (n = 161) av de som insjuknade i invasiv pneumokocksjukdom avled inom 30 dagar från insjuknandet. Medianålder bland de avlidna var 76 år. Ett 6-årigt barn avled i sjukdom orsakad av en serotyp (23B) som inte ingår i vacciner.

Mikrobiologisk typning

År 2015 typades 95 procent av alla stammar från IPD-fall. De vanligaste serotyperna var i fallande ordning typ 3 (15 procent), 22F (12 procent), 19A (8 procent), 9N, 8 (6 procent var), 6C (5 procent), 33F och 23B (4 procent av var).

Bland barn under 5 år hade 6 barn invasiva infektioner orsakade av serotyper som ingår i vacciner. Två vaccinationsgenombrott inträffade hos fullvaccinerade barn, 2 och 3 år gamla, som hade sjukdom orsakad av serotyp 3 respektive 18C. De övriga 4 barnen var antingen ovaccinerade eller vaccinerade med ett vaccin som inte skyddade mot den aktuella serotypen.

Antibiotikaresistens

Gränsvärdet för anmälan av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) ändrades från MIC ≥ 0,5 mg/L till MIC > 1 mg/L år 2012. För att kunna följa om och hur vaccinationsprogrammet påverkar antibiotikaresistens i relation till pneumokockserotyper över tid så serotypas liksom tidigare alla isolat av PNSP med MIC ≥ 0,5 mg/L på Folkhälsomyndigheten.

Under 2015 anmäldes totalt 59 fall av PNSP (MIC > 1 mg/L), varav bara ett var ett invasivt isolat (serotyp 19F). Av 314 isolat (MIC ≥ 0,5 mg/L) som har skickats in för serotypning var 27 invasiva.

Epidemiologisk trend

Sedan pneumokockvaccin infördes i vaccinationsprogrammet har incidensen av allvarlig pneumokockinfektion minskat hos barn under fem år (tabell 8).

Tabell. Antalet rapporterade fall och incidens av invasiv pneumokockinfektion 2006-2015.

200620072008
2009201020112012201320142015
Totalt 1 331 1 441 1 790 1 619 1 457 1 361 1 387 1 316 1 160 1 314
Incidens
14,6 15,7 19,5 17,3 15,5 14,4 14,5 13,6 12 13
Barn < 5 år 99 73 74 65 51 41 27 33 34 23
Incidens 19,3 13,9 13,8 11,9 9,1 7,2 4,7 5,7 5,8 3,9

Bland barn under två år har sjukdomsförekomsten minskat kraftigt jämfört med åren före den allmänna vaccinationen, från 36,9 per 100 000 år 2006 till 6,4 år 2015, en minskning på 83 procent (figur 1).

Figur 1. Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion bland barn under 5 år 2006–2015.

Diagram: Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion bland barnDiagram: Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion bland barn

Incidensen bland barn under 2 år var under 2015 den lägsta hittills. Jämfört med 2014 ökade incidensen i åldersgruppen 50–64 år och 65 år och äldre (figur 2).

Figur 2. Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp 2006–2015.

Diagram: Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp Diagram: Incidens (fall per 100 000) av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp

Serotypsfördelning

Andelen vaccinserotyper bland invasiva isolat har fortsatt att minska med varje år sedan vaccinationsprogrammet infördes, medan de serotyper som inte ingår i vaccinerna har ökat successivt. Av alla typade isolat tillhörde knappt 10 procent serotyper som ingår i det 10-valenta vaccinet och 34 procent tillhörde dem som ingår i det 13-valenta vaccinet år 2015 (figur 3).

Figur 3. Andelen vaccinserotyper bland typade invasiva S. pneumoniae-isolat 2006–2015, alla åldrar.

Diagram: Andelen vaccinserotyper bland typade invasiva S. pneumoniae-isolatDiagram: Andelen vaccinserotyper bland typade invasiva S. pneumoniae-isolat

Serotypsfördelning bland barn under två år

Förekommande serotyper varierar från år till år och inga klart dominerande icke-vaccinserotyper som orsakar sjukdom hos barn under två år har observerats. Endast enstaka fall har varit orsakade av serotyper som ingår i PCV7 under perioden 2011–2015.

Figur 4. Serotypsfördelning bland typade isolat, IPD-fall bland barn under två år 2007–2015.

Diagram: Serotypsfördelning bland typade isolat, IPD-fall bland barnDiagram: Serotypsfördelning bland typade isolat, IPD-fall bland barn

* PCV10 inte i PCV7: serotyper 1, 5 och 7F. PCV13 inte i PCV10: serotyper 3, 6A och 19A.

Sammanfattning

Incidensen för invasiv pneumokocksjukdom för barn under två år minskade ytterligare under 2015, vilket tyder på god vaccineffekt. Däremot ökade incidensen och totala antalet fall av invasiv pneumokocksjukdom något jämfört med 2014. Denna ökning skedde mestadels bland personer i åldern >50 år. Långtidsuppföljning av vaccineffekten och serotypersättningen är angelägen. Folkhälsomyndigheten har en särskild övervakningsplan för pneumokockvaccinationsprogrammet (1).

En studie från uppföljningen visade en 64 procent minskad risk för invasiv pneumokocksjukdom för barn under 2 år i Stockholms län om man jämförde incidensen åren innan införandet av pneumokockvaccin (2005–2007) med incidensen år 2010–2014. Man såg även en minskad risk bland främst ovaccinerade äldre barn 2–17 år och vuxna 18–64 år, en trolig flockeffekt av pneumokockvaccineringen, men ingen minskad risk bland personer över 65 års ålder (2). En annan studie som publicerades 2014 visade att risken för sjukhusvård minskade signifikant med 19 procent för pneumoni och med 66 procent för sinuiter för barn yngre än 2 år (3).