Bakterien Streptococcus pneumoniae, vanligen kallad pneumokock, är ett av de vanligaste smittämnena som orsakar luftvägsinfektioner såsom öron-, bihåle- och lunginflammation, men den kan även orsaka allvarliga invasiva infektioner såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Sedan 2009 ingår vaccination mot pneumokockinfektion i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination rekommenderas även till personer i definierade medicinska riskgrupper och alla i åldern 65 år och äldre.

Utfall

År 2016 anmäldes 1 351 fall av invasiv pneumokockinfektion. Incidensen var 13,5 fall per 100 000 invånare.

En jämförelse med Skatteverkets register över avlidna personer visade att 12,3 procent (n = 166) av de som insjuknade i invasiv pneumokocksjukdom avled inom 30 dagar från insjuknandet. Medianålder bland de avlidna var 78 år.

Sedan pneumokockvaccin infördes i vaccinationsprogrammet har incidensen av allvarlig pneumokockinfektion minskat hos barn under fem år. Minskningen har varit störst bland barn under två år (figur 1).

Ålder och kön

Medianåldern bland fallen var som tidigare år runt 70 år. Bland barn under fem år rapporterades 33 fall, varav 20 var yngre än två år. Av fallen var 657 (49 procent) kvinnor.

Figur 1. Incidens (fall/100 000) av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp 2007–2016

Figur 1. Incidens (fall/100 000) av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp 2007–2016

Vaccinationsstatus

Bland barn under fem år hade 14 barn invasiva infektioner orsakade av serotyper som ingår i 10- eller 13-valenta pneumokockvacciner (PCV10 och PCV13). Ett vaccinationsgenombrott inträffade hos en fullvaccinerad ettåring, som hade sjukdom orsakad av serotyp 19F. Av de övriga var elva barn antingen ovaccinerade eller vaccinerade med ett vaccin som inte skyddade mot den aktuella serotypen. För två barn saknades uppgifter om vaccinationsstatus.

Mikrobiologi

År 2016 utfördes mikrobiologisk typning för isolat från ca 97 procent av fallen. Typningen utförs enbart på Folkhälsomyndigheten.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Nytt för året

Folkhälsomyndigheten publicerade uppdaterade sina rekommendationer om vaccination mot pneumokocker i september 2016.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Förekomsten av invasiv pneumokockinfektion låg på samma nivå under 2016 som under 2013–2015. Sedan vaccination mot pneumokocker infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn har andelen sjukdomsfall orsakade av serotyper som ingår i konjugatvacciner minskat årligen i alla åldersgrupper. Majoriteten av fall bland barn under två år är orsakade av serotyper som inte ingår i vaccinerna. Antalet fall orsakade av icke-vaccinserotyper har dock inte ökat i den åldersgruppen sedan 2011.

Utöver att ha uppdaterat sina rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper har Folkhälsomyndigheten även föreslagit för regeringen att pneumokockvaccination införs som nationellt särskilt vaccinationsprogram för vissa riskgrupper.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion

Den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) om pneumokockinfektion

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper