Invasiv pneumokockinfektion 2017

Lyssna

Bakgrund

Bakterien Streptococcus pneumoniae, vanligen kallad pneumokock, är ett av de vanligaste smittämnena som orsakar luftvägsinfektioner såsom öron-, bihåle- och lunginflammation, men den kan även orsaka allvarliga invasiva infektioner såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Allvarliga pneumokockinfektioner är vanligast i de yngsta och äldsta åldersgrupperna. Personer med vissa grundsjukdomar, till exempel blodsjukdomar och avsaknad av mjälte (aspleni), löper högre risk att drabbas av invasiv sjukdom.
Sedan 2009 ingår vaccination mot pneumokockinfektion i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination rekommenderas även till personer i definierade medicinska riskgrupper och alla i åldern 65 år och äldre.

Utfall

År 2017 anmäldes 1 367 fall av invasiv pneumokockinfektion. Incidensen var 13,5 fall per 100 000 invånare. Årsincidensen i befolkningen har varierat från 14,4 till 19,5 per 100 000 under 2008–2012 och mellan 12 och 13,6 per 100 000 under 2013–2017.

En jämförelse med Skatteverkets register över avlidna personer visade att 12,3 procent (168 fall) av de som insjuknade i invasiv pneumokocksjukdom avled inom 30 dagar från insjuknandet.

Sedan pneumokockvaccin infördes i vaccinationsprogrammet har incidensen av allvarlig pneumokockinfektion minskat hos barn under fem år. Minskningen har varit störst bland barn under 2 år (figur 1).

Ålder och kön

Medianåldern bland fallen var som tidigare år runt 70 år. Bland barn under 5 år rapporterades 29 fall, varav 19 var yngre än 2 år. Medianålder bland de som hade avlidit inom 30 dagar var 78 år.

Av fallen var 695 (51 procent) kvinnor.

Figur 1. Incidens (fall per 100 000 invånare) av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp 2008–2017.

Graf som visar incidensen av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp

Vaccinationsstatus

Alla fall bland barn under två år där stammen kunde typas (16 av 19 fall) var orsakade av serotyper som inte ingår i något av vaccinerna. Bland barn i åldern 2–4 år hade endast ett barn invasiv infektion orsakad av vaccinserotyp (19A). Barnet var fullvaccinerat men med vaccin som inte innehåller denna serotyp.

Mikrobiologi

Invasiva pneumokocker ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram och resultat för 2017 finns presenterade i länken.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Förekomsten av invasiv pneumokockinfektion låg på samma nivå under 2017 som under 2013–2016. Sedan vaccination mot pneumokocker infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn har andelen sjukdomsfall orsakade av serotyper som ingår i konjugatvacciner minskat årligen i alla åldersgrupper. Sjukdomsfall orsakade av serotyper som inte ingår i konjugatvacciner har ökat bland vuxna. Majoriteten av serotyper som orsakar invasiv sjukdom hos personer över 65 år täcks dock av det 23-valenta polysackaridvaccinet.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om invasiv pneumokockinfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Comparison of the Impact of Pneumococcal Conjugate Vaccine 10 or Pneumococcal Conjugate Vaccine 13 on Invasive Pneumococcal Disease in Equivalent Populations. Clinical Infectious Diseases