Sammanfattning och bedömning

Under 2018 anmäldes 1 408 fall av invasiv pneumokockinfektion vilket motsvarar en incidens på 13,8 fall per 100 000 invånare. Incidensen är på samma nivå som under 2015-2017. Köns- och åldersfördelning bland fallen var samma som tidigare år. Medianålder var runt 70 år och det var lika många kvinnor som män som insjuknade. Bland barn under fem år rapporterades 40 fall, varav 19 fall var yngre än två år. Sjukdomsförekomsten hos barn under två år är stabilt låg (figur 1). Under 2018 var fem fall bland barn under två år orsakade av de tre extra serotyper (3, 6A, 19A) som ingår i det 13-valenta vaccinet (PCV13) och ett av barnen var fullvaccinerat med det vaccinet (figur 2). Bland barn i åldern två – fyra år var två fall orsakade av serotyp 19F som ingår i båda vacciner, varav ett av barnen var fullvaccinerat och för det andra saknades uppgifter om vaccination.

Under 2018 typades isolat från 95 procent av fallen. De vanligaste serotyperna var i fallande ordning typ 3 (17 procent), 19A (12 procent), 8 (10 procent), 22F (10 procent), 6C (5,5 procent) och 15A (5 procent). Av alla typade isolat tillhörde 34 procent de som ingår i det 13-valenta vaccinet (figur 3). Av isolat från fall i åldrarna 65 år och äldre tillhörde 31 procent serotyper som ingår i det 13-valenta vaccinet och 64 procent serotyper som ingår i det 23-valenta polysackaridvaccinet.

Incidensen av invasiv pneumokockinfektion låg på samma nivå under 2018 som under
2015-2017. Sedan 2011 har få fall bland barn under två år varit orsakade av någon av de tio serotyper som ingår i konjugatvaccinerna. Efter att vaccination mot pneumokocker infördes i barnvaccinationsprogrammet 2009 minskade andelen sjukdomsfall orsakade av serotyper som ingår i konjugatvaccinerna i alla andra åldersgrupper. Före 2009 var 80 procent av alla fall orsakade av serotyper som ingår i PCV13 jämfört med omkring 30 procent de senaste åren. Därmed har effekten av att vaccinera riskgrupper med PCV13 blivit lägre.

Figur 1. Incidens av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp under åren 2009-2018.

Figur 1. Incidens av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp under åren 2009-2018.

Figur 2. Serotypsfördelning bland typade isolat 2009–2018 för fall av invasiv pneumokockinfektion bland barn under två år. I det 10-valenta vaccinet (PCV10) ingår, förutom serotyper ingående i det 7-valenta vaccinet (PCV7), också serotyperna 1, 5 och 7F. I PCV13 ingår förutom serotyperna i PCV7 och PCV10 också serotyperna 3, 6A och 19A.

Figur 2. Serotypsfördelning bland typade isolat 2009–2018 för fall av invasiv pneumokockinfektion bland barn under två år. I det 10-valenta vaccinet (PCV10) ingår, förutom serotyper ingående i det 7-valenta vaccinet (PCV7), också serotyperna 1, 5 och 7F. I PCV13 ingår förutom serotyperna i PCV7 och PCV10 också serotyperna 3, 6A och 19A.

Figur 3. Serotypsfördelning av analyserade isolat.

Figur 3. Serotypsfördelning av analyserade isolat.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om invasiv pneumokockinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)