Sammanfattning och bedömning

Under 2019 anmäldes 1 345 fall av invasiv pneumokockinfektion vilket motsvarar en incidens på 13 fall per 100 000 invånare. Incidensen var på samma nivå som under 2014-2018. Köns- och åldersfördelning bland fallen var samma som tidigare år. Medianålder var runt 70 år och det var nästan lika många kvinnor som män som insjuknade. Bland barn under fem år rapporterades 33 fall, varav 21 var yngre än två år.

Under 2019 typades isolat från 93 procent av fallen. De vanligaste serotyperna var typ 3, 8, 19A, 22F, 15A, 6C och 9N (15, 12, 11, 8, 6, 5 respektive 5 procent). Mellan 2019 och 2018 observerades inga eller endast små förändringar för typer som ingår i konjugatvaccinerna (figur 2). Elva fall bland barn under fem år var orsakade av serotyper som ingår i något av konjugatvaccinerna. Ett barn hade infektion orsakad av serotyp 19F som ingår i båda vacciner. Barnet var vaccinerat. Tio fall var orsakade av serotyp 3 eller 19A som ingår i det 13-valenta (PCV13) men inte i det 10-valenta vaccinet (PCV10). Inget av barnen var vaccinerat med PCV13.

Efter att vaccination mot pneumokocksjukdom infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn har invasiva infektioner orsakade av typer som ingår i konjugatvacciner minskat i alla åldersgrupper. Av alla typade isolat år 2019 tillhörde 32 procent de serotyper som ingår i det 13-valenta vaccinet. Av isolat från fall i åldrarna 65 år och äldre tillhörde 30 procent serotyper som ingår i det 13-valenta vaccinet och 64 procent serotyper som ingår i det polysackarida vaccinet (PPV23).

Figur 1. Incidens av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp under åren 2010–2019.

Figur 2. Serotypsfördelning av analyserade isolat 2015–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om invasiv pneumokockinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019