Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 anmäldes 648 fall av invasiv pneumokockinfektion vilket motsvarar en incidens på 6 fall per 100 000 invånare. Sjukdomsförekomsten halverades jämfört med de fem föregående åren, då incidensen låg på runt 13 fall per 100 000 invånare. Incidensen minskade i alla åldersgrupper (figur 1). Medianåldern bland fallen var 67 år och könsfördelningen var jämn. Bland barn under fem år rapporterades 18 fall, av vilka 11 var yngre än två år.

Under 2020 typades isolat från 92 procent av fallen. De vanligaste serotyperna var typ 3, 8, 19A, 22F, 6C och 15A vilka utgjorde 15, 15, 11, 7, 7 respektive 7 procent av totalantalet. Av de typade isolaten tillhörde 28 procent serotyper som ingår i det 13-valenta vaccinet (PCV13) och 61 procent tillhörde serotyper som ingår i det polysackarida vaccinet (PPV23).

I åldersgruppen 65 år och äldre minskade andelen infektioner orsakade av serotyper som ingår i vaccinerna något jämfört med 2019. Fördelningen av de serotyper som ingått i konjugatvaccinerna (PCV10/PCV13) under 2016–2020 framgår av figur 2. Sex fall bland barn under fem år orsakades av serotyper som ingår i de två konjugatvaccinerna. Ett barn hade en infektion orsakad av serotyp 19F som ingår i båda vaccinerna. Barnets vaccinationsstatus var okänd. Fem fall orsakades av serotyp 19A eller 3 som ingår i det 13-valenta vaccinet (PCV13) men inte i det 10-valenta vaccinet (PCV10). Inget av barnen var vaccinerat med PCV13. Enstaka vaccinationsgenombrott har setts bland barn under åren och fall orsakade av serotyper som inte ingår i vaccinerna har inte ökat över tid.

Figur 1. Incidensen av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp under åren 2011–2020.

Linjediagram över incidensen för pneumokockinfektion per åldersgrupp. Över 65 år dominerar men skarp nedgång 2020.

Figur 2. Serotypsfördelning av analyserade isolat 2016–2020

Stapeldiagram över serotypsfördelning. NVT dominerar.

Läs mer