Rotavirus är ett mycket smittsamt tarmvirus som orsakar mag-tarminfektion (gastroenterit) hos främst småbarn i åldern 6–24 månader. I höginkomstländer såsom Sverige orsakar det hög morbiditet men låg mortalitet.

Rotavirusinfektioner ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska övervakningsprogram men är inte någon anmälningspliktig sjukdom. Sedan 2007 följer Folkhälsomyndigheten vilka genotyper av rotavirus som cirkulerar i Sverige.

Under 2016 tog Folkhälsomyndigheten fram ett beslutsunderlag där vi rekommenderade införande av rotavirusvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I september 2019 infördes rotavirusvaccin i vaccinationsprogrammet.

Sjukdomsinformation

Rotavirus 2018 - 2019

Sammanfattning och bedömning

Rotavirus är inte anmälningspliktig och därmed saknas information om antalet fall och incidens. Här redovisas endast typningsdata för att följa eventuella förändringar i relation till aktuellt vaccinationsprogram. Sedan september 2019 ingår Rotarix i barnvaccinationsprogrammet. Rotarix är ett levande rotavirusvaccin som innehåller en försvagad virusstam (G1P[8]). Vaccinationen ges som droppar i munnen i två doser.

Under säsong 2018-2019 typades totalt 152 rotavirusstammar varav 57 procent utgjorde prover från barn under 5 år (n=86). Genotypen G3P[8] var liksom de tre senaste säsongerna vanligast hos barn under 5 år (figur 1 och tabell 1). Genotyperna G1P[8] och G4P[8] har minskat markant jämfört med säsong 2017-2018, medan andelen G2P[4] och G9P[8] var relativt oförändrade.

Andelen ovanliga genotyper ökade, varav genotyp G2P[6], G3P[6] och G12P[6] påvisades för första gången i svenska övervakningsprover sedan 2007. I åldersgruppen över fem år var genotyp G2P[4] vanligast förekommande till skillnad mot de tre senaste säsongerna då G3P[8] förekommit i högst andel (figur 2). Under denna säsong ökade även andelen G9P[8] medan G1P[8] och G3P[8] minskade. Även i denna åldersgrupp ökade andelen ovanliga genotyper.

Figur 1. Förekomst av de fem vanligaste genotyperna i Sverige säsong 2008/2009 till 2018/2019 i prover från barn under 5 år.

Figur 1. Förekomst av de fem vanligaste genotyperna i Sverige säsong 2008/2009 till 2018/2019 i prover från barn under 5 år.

Tabell. Prover från barn under 5 år i Sverige, antal och andel per genotyp och säsong 2013–2014 till 2018–2019.

2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019
Genotyp

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

G1P[8]

47

26

27

20

39

27

32

19

40

26

3

4

G2P[4]

44

25

8

6

9

6

17

10

12

8

6

7

G3P[8]

34

19

25

18

50

34

54

32

50

33

48

56

G4P[8]

16

9

29

21

10

7

35

20

8

5

0

0

G9P[8]

25

14

35

26

20

14

16

9

26

17

14

16

Övriga*

12

7

12

9

17

12

17

10

17

11

15

17

Summa

178

100%

136

100%

145

100%

171

100%

153

100%

86

100%

* Inkluderar ovanliga, mixade och delvis otypbara stammar.

Figur 2. Förekomst av de fem vanligaste genotyperna i Sverige säsong 2008–2009 till 2018–2019 i prover från personer fem år och äldre.

Figur 2. Förekomst av de fem vanligaste genotyperna i Sverige säsong 2008-2009 till 2018-2019 i prover från personer fem år och äldre.

Läs mer

Sjukdomsinformation om rotavirusinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019