Rotavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Rotavirus är ett mycket smittsamt virus som orsakar magsjuka, främst hos småbarn mellan 6 och 24 månaders ålder. I höginkomstländer som Sverige är det många som blir sjuka, men få som dör av infektionen. Sedan september 2019 ingår rotavirusvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Den 1 juli 2022 blev sjukdomen anmälningspliktig. I början var det en viss fördröjning i rapporteringen, vilket innebär att fall som inträffat mellan juli och september 2022 kan redovisas på en annan månad än när de diagnosticerades.

Rotavirusinfektioner ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska övervakningsprogram. Sedan 2007 följer Folkhälsomyndigheten vilka genotyper av rotavirus som cirkulerar i Sverige. Resultaten publiceras en gång per år, och sträcker sig över en säsong. Klicka på fliken Årsrapport för att ta del av denna statistik.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Rotavirus 2020–2021

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2020

Sammanfattning och bedömning

Infektion orsakad av rotavirus är inte anmälningspliktig och därmed saknas information om antalet laboratoriebekräftade fall och incidens.

Under säsongen 2020–2021 typades 32 rotavirusstammar (32 positiva av 59 inskickade prov) vilket var färre jämfört med säsongen 2019–2020 (n=62). Av de 32 rotavirusstammarna var 16 stammar från barn under 5 år och resterande 16 stammar från personer 5 år och äldre (spridning 5–82 år). Fördelningen av typer skiljer sig åt mellan åldersgrupperna: bland barn under fem år var den vanligaste typen G1P[8] (tabell 1, figur 1) medan G2P[4] var likt tidigare år vanligast bland personer 5 år och äldre (tabell 2, figur 2). Den ökning av otypbara stammar som observerats de senaste åren fortsatte under säsong 2020–2021, där andelen totalt sett ökade från 15 till 19 procent jämfört med föregående säsong (figur 1 och 2). Under de senaste fem säsongerna ses även en ökning av mer ovanliga typer bland personer 5 år och äldre. En Rotarix®-lik stam påvisades hos två barn under 5 år, men information om vaccinationsstatus saknades.

Det bör noteras att genotypade stammar utgör ett stickprov som inte nödvändigtvis är representativt för de stammar som cirkulerar i Sverige. Variationer i genotyper som ses de senaste fem åren måste därför tolkas med försiktighet. Eventuella vaccinationseffekter sedan vaccin mot rotavirus inkluderades i det nationella barnvaccinationsprogrammet 2019 behöver analyseras över flera säsonger.

Tabell 1. Genotyper av rotavirus i prover från barn under 5 år i Sverige säsongerna 2016–2017 till 2020–2021.
Genotyp Antal (procent) 2016–2017 Antal (procent) 2017–2018 Antal (procent) 2018–2019 Antal (procent) 2019–2020 Antal (procent) 2020–2021
G1P[8] 32 (19) 40 (26) 3 (4) 5 (14) 6 (38)
G2P[4] 17 (10) 12 (8) 6 (7) 0 (0) 0 (0)
G3P[8] 54 (32) 50 (33) 48 (56) 11 (31) 1 (6)
G4P[8] 35 (21) 8 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G9P[8] 16 (9) 26 (17) 14 (16) 5 (14) 3 (19)
G6P[14] 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6) 0 (0)
G8P[8] 1 (1) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
G9P[4] 0 (0) 8 (5) 2 (2) 3 (9) 3 (19)
G12P[8] 12 (7) 0 (0) 2 (2) 3 (9) 0 (0)
G12P[6] 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
G2P[6] 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
G3P[6] 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
Otypbara 4 (2) 8 (5) 6 (7) 6 (17) 3 (19)
Summa 171 (100) 153 (100) 86 (100) 35 (100) 16 (100)
Tabell 2. Genotyper av rotavirus i prover från personer 5 år och äldre (5–82 år) i Sverige säsongerna 2016–2017 till 2020–2021.
Genotyp Antal (procent) 2016–2017 Antal (procent) 2017–2018 Antal (procent) 2018–2019 Antal (procent) 2019–2020 Antal (procent) 2020–2021
G1P[8] 10 (16) 8 (15) 1 (2) 1 (4) 2 (13)
G2P[4] 9 (14) 10 (19) 25 (38) 6 (22) 4 (25)
G3P[8] 21 (33) 22 (41) 21 (32) 5 (19) 2 (13)
G4P[8] 8 (13) 2 (4) 2 (3) 0 (0) 0 (0)
G9P[8] 10 (16) 5 (9) 10 (15) 6 (22) 0 (0)
G6P[14] 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (6)
G8P[8] 0 (0) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 1 (6)
G8P[14] 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (6)
G9P[4] 2 (3) 2 (4) 2 (3) 0 (0) 2 (13)
G12P[8] 1 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 0 (0)
G6P[8] 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (15) 0 (0)
G9P[6] 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0)
G3P[3] 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G10P[14] 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 0 (0)
Mixad 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Otypbara 1 (2) 4 (7) 2 (3) 3 (11) 3 (19)
Summa 63 (100) 54 (100) 66 (100) 27 (100) 16 (100)

I figuren (figur 1) redovisas de åtta vanligaste typerna de senaste fem åren, övriga (ovanliga) typer samt otypbara isolat.

Figur 1. Genotyper av rotavirus bland barn under 5 år i Sverige säsongerna 2016–2017 till 2020–2021. Siffror inom parantes anger totalt antal typade isolat per säsong. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Stapeldiagrammet visar genotyper av rotavirus bland barn under 5 år i Sverige säsongerna 2016–2017 till 2020–2021.

I figuren (figur 2) redovisas de åtta vanligaste typerna de senaste fem åren, övriga (ovanliga) typer samt otypbara isolat.

Figur 2. Genotyper av rotavirus bland personer 5 år och äldre (5–82) år i Sverige säsongerna 2016–2017 till 2020–2021. Siffror inom parentes anger totalt antal typade isolat per säsong. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Stapeldiagrammet visar genotyper av rotavirus i gruppen fem år och äldre (5-82) år i Sverige säsongerna 2016–2017 till 2020–2021.

Läs mer

Sjukdomsinformation om rotavirusinfektion