RS-rapport vecka 1, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 5 januari 2023 och redovisar RSV-läget vecka 51-52 (19 december – 1 januari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är fortsatt på en hög nivå men antalet fall minskade under vecka 1. Antalet fall bland barn 0–4 år har minskat de senaste två veckorna. Rapportering, provtagning och vårdsökande påverkas av de senaste veckornas många helgdagar vilket försvårar bedömningen av läget. Andra datakällor som återspeglar förekomst av luftvägsinfektioner i befolkningen tyder på att sjukligheten nationellt avtagit den senaste veckan, men det är för tidigt att avgöra om minskningen i bekräftade fall speglar en minskad smittspridning.

Det är viktigt att tänka på att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion. På det sättet minskar vi smittspridningen av flera luftvägsvirus. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

Information på 1177.se om RS-virus hos barn

Under vecka 1 rapporterades 1 336 fall av RSV, jämfört med 1 544 fall vecka 52, vilket är en minskning med 13 procent. Av de rapporterade fallen vecka 1 var 344 fall barn under fem år varav 221 fall var under 1 år, och 623 fall var personer över 65 år. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare minskade i alla landsdelar mellan vecka 52 och 1. I åldersgruppen 0–4 år har antalet rapporterade fall minskat från 116 fall vecka 51 till 59 fall per 100 000 invånare vecka 1 (Figur 2C). Den hittills högsta nivån under säsongen (vecka 51) var på samma nivå som toppveckan under säsongen 2021-2022.

Under vecka 1 analyserades sammanlagt 15 293 prover för RSV, vilket är en minskning med 12 procent från vecka 52. Andelen positiva prover var 9 procent vecka 1 vilket var på samma nivå som vecka 52. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 1 analyserades vid dessa laboratorier 263 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 41 procent positiva, vilket är en minskning från vecka 52 då andelen positiva var 43 procent.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 1 2023 har totalt 8 355 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 46 procent (3 857 fall) har varit barn under 5 år och 24 procent (2 031 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 29 procent (2 451 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre. I åldersgruppen barn under 5 år har det hittills under säsongen varit signifikant fler rapporterade fall av RSV bland pojkar (54 procent) och störst skillnad mellan könen ses bland barn under 1 år där 56 procent är pojkar, liksom tidigare säsonger.

Läget i världen

I Danmark ligger antalet fall av RSV ungefär på samma nivå vecka 1 som vecka 52, drygt 400 fall. Antalet fall i Danmark var som högst vecka 45 med runt 1 000 fall. Sjukhusvårdade RSV-fall i Danmark minskar de senaste veckorna. I Norge ses en fortsatt ökning av antalet RSV-fall vecka 1. Antalet sjukhusvårdade RSV-fall är på samma nivå för vecka 52 och 1.

I Frankrike minskade sjukhusinläggningar på grund av RSV under vecka 52. Även i Storbritannien har både sjukhusinläggningar och andelen positiva fall av RSV minskat under vecka 51 och 52.

I USA rapporteras att sjukhusinläggningar minskar sedan mitten av november och antalet rapporterade fall minskar sedan i mitten av december.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1A. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 1 har drygt 1 300 RSV-fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1B. Antal prover analyserade för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Drygt 15 000 prover har rapporterats för vecka 1 vilket är en hög nivå.

Figur 1C. Andel positiva prover för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

9 procent positiva prover för de senaste 3 veckorna.

Åldersfördelning

Figur 2A. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, 59 per 100 000 invånare.

Figur 2B. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, nästan 200 per 100 000 invånare.

Figur 2C. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3A. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3B. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 40 procent.

Geografisk fördelning

Data (figur 4a) saknas från fyra laboratorier/barnkliniker i Norrland för vecka 1.

Figur 4A. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 16 fall per 100 000 invånare.

Data (figur 4b) saknas från fyra laboratorier/barnkliniker i Norrland för vecka 1.

Figur 4B. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 1, högst i Svealand med runt 76 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.

Region Antal fall vecka 1 Antal fall vecka 1 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 1 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 1 per 100 000 invånare
Blekinge 23 14 137 86
Dalarna 37 13 178 62
Gotland 10 16 37 61
Gävleborg 20 7 168 58
Halland 49 14 282 83
Jämtland Härjedalen 23 17 86 65
Jönköping 74 20 414 113
Kalmar 20 8 156 63
Kronoberg 55 27 250 123
Norrbotten 11 4 54 22
Skåne 60 4 699 50
Stockholm 316 13 2121 88
Sörmland 57 19 303 100
Uppsala 109 28 573 145
Värmland 66 23 403 142
Västerbotten 71 26
Västernorrland 221 91
Västmanland 62 22 246 88
Västra Götaland 220 13 1 416 81
Örebro 54 18 268 87
Östergötland 70 15 272 58
Total 1336 13 8 355 80

– Streck betyder att inga data inkommit.

Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 1 Antal analyserade prover vecka 1 Andel positiva prover vecka 1 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 23 263 9 137 2 627
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 37 603 6 178 5 777
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 10 59 17 37 435
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 20 278 7 167 2 279
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 49 601 8 282 5 511
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 23 230 10 86 2 372
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 74 553 13 414 5 111
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 20 125 16 156 935
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 55 351 16 250 3 820
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 11 652 2 54 10 826
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 60 550 11 699 4 679
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 279 2 858 10 1 914 32 027
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 1 4 25 2 20
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 3 10 30 35 102
Stockholm Unilabs, Stockholm 33 160 21 170 1 415
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 2 2
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 57 930 6 301 8 383
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 109 1 467 7 578 13 360
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 66 774 9 403 7 093
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 319 71 4 928
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 31 60
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 951 190 7 378
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 62 525 12 242 5 359
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 98 786 12 772 7 634
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 28 305 9 221 2 833
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 35 322 11 200 2 600
Västra Götaland Skövde Unilabs 59 341 17 223 2 918
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 54 602 9 268 4 664
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 70 674 10 272 4421
Total, alla län 1 336 15 293 9 8 355 149 574

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering). Data låses onsdag morgon och är preliminära. Rapporteringen sker ibland med fördröjning och data kan komma att justeras bakåt, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.