RS-rapport vecka 10, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 16 mars 2023 och redovisar RSV-läget vecka 10 (6–12 mars).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) minskade vecka 10 jämfört med föregående vecka. Antalet fall i åldersgruppen 0-4 år har halverats mellan vecka 9 och 10.

Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion och undvika nära kontakt med andra. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

Vecka 10 rapporterades 265 fall av RSV, vilket är en minskning med 32 procent jämfört med föregående vecka. Under vecka 10 har 60 fall av RSV rapporterats hos barn 0–4 år, vilket är en minskning med 53 procent jämfört med föregående vecka. Även bland barn under 1 år har fallen minskat, 33 fall under vecka 10, att jämföra med 67 fall veckan innan. Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom. Vecka 10 rapporterades 154 fall av RSV hos personer över 65 år vilket är 17 procent färre fall jämfört med föregående vecka.

Under vecka 10 analyserades sammanlagt 6 411 prover för RSV, vilket är en minskning med 2 procent från vecka 9. Andelen positiva prover var 4 procent vecka 10, minskning med 2 procent från vecka 9. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för en knapp tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 10 analyserades vid dessa laboratorier 142 prover från barn 0–4 år, av dessa prover var 10 procent positiva, vilket en minskning från vecka 9 då andelen positiva var 17 procent.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 10 2023 har totalt 14 063 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 39 procent (5 445 fall) har varit barn under 5 år och 21 procent (2 906 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 36 procent (5 045 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Läget i Europa

I Danmark är antalet fall av RSV nere på låga nivåer. Antalet fall har minskat sedan vecka 45 då antalet fall var som högst. I Norge har antalet fall av RSV minskat sedan vecka 5 och minskade i alla åldersgrupper under vecka 9. I Storbritannien rapporteras även en låg andel positiva fall av RSV samt få sjukhusinläggningar under vecka 9.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 10 har 265 RSV-fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Antalet analyserade prover har minskat de senaste veckorna, drygt 6 000 prover har rapporterats för vecka 10.

Figur 1c. Andel positiva prover för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Under vecka 10 var 4 procent av proverna positiva för RSV, vilket är en minskning från föregående vecka.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, omkring 20 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 40 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 10 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 4 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 10, högst i Norrland med runt 20 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 10 Antal fall vecka 10 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 10 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 10 per 100 000 invånare
Blekinge 7 4 243 153
Dalarna 4 1 386 134
Gotland 1 2 68 111
Gävleborg 9 3 284 99
Halland 7 2 427 125
Jämtland/ Härjedalen 4 3 187 142
Jönköping 16 4 723 197
Kalmar 4 2 239 97
Kronoberg 9 4 375 184
Norrbotten 13 5 259 104
Skåne 5 0 850 61
Stockholm 42 2 3 156 131
Sörmland 11 4 592 196
Uppsala 13 3 972 246
Värmland 8 3 623 220
Västerbotten 8 3 236 86
Västernorrland 17 7 661 271
Västmanland 15 5 490 176
Västra Götaland 36 2 2 165 124
Örebro 11 4 576 188
Östergötland 25 5 551 117
Total 265 3 14 063 135
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 10 Antal analyserade prover vecka 10 Andel positiva prover vecka 10 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 7 68 10 243 3 513
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 4 159 3 386 8 187
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 1 43 2 68 764
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 9 212 4 280 4 189
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 7 383 2 427 10 238
Jämtland/ Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 4 64 6 187 35 14
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 16 379 4 723 8 943
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 4 54 7 239 1 836
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 9 116 8 375 5 247
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 . 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 13 182 7 259 13 605
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 5 236 2 850 7 380
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 38 1 572 2 2 841 49 927
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 1 10 10 7 63
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 1 0 36 113
Stockholm Unilabs, Stockholm 3 53 6 272 2 165
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 1 0 2 4
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 11 214 5 590 13 418
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 13 317 4 980 20 582
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 8 372 2 623 10 990
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 8 152 5 236 6 792
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 1 0 41 80
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 17 230 7 620 10 972
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 15 189 8 486 7 648
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 8 394 2 1 054 12 018
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 7 113 6 425 4 435
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 6 142 4 300 4 107
Västra Götaland Skövde Unilabs 15 178 8 386 4 820
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 11 219 5 576 7 846
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 25 357 7 551 7 890
Total 265 6 411 4 14 063 231 291

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).