RS-rapport vecka 12, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 31 mars 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 12 (20–26 mars).

Läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) avtar på nationell nivå men den pågår fortfarande med regionala skillnader. Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion och undvika nära kontakt med andra. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård.

Vecka 12 rapporterades 246 fall av RS-virus, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med föregående vecka. Vecka 12 var antalet rapporterade fall lägre än medelvärdet för föregående tre veckor i Götaland, och på oförändrad nivå i Svealand och Norrland. Fortsatt har barn 0-4 år flest fall sett till antalet invånare i åldersgruppen, följt av åldersgruppen 65 år och äldre. Under vecka 12 har 65 fall av RS-virus rapporterats hos barn 0–4 år och 142 fall bland personer över 65 år.

Under vecka 12 analyserades sammanlagt 5 905 prover för RS-virus, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med föregående vecka. Andelen positiva prover var 4 procent vecka 12, jämfört med 5 procent vecka 11. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 12 analyserades vid dessa laboratorier 104 prover från barn 0–4 år och andelen positiva i den gruppen var 13 procent, jämfört med 9 procent vecka 11.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 12 2023 har totalt 14 612 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 38 procent (5 579 fall) har varit barn under 5 år och 20 procent (2 988 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 37 procent (5 360 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 12 har runt 230 fall  rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Runt 5 700 prover har analyserats vecka 12.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Under vecka 12 var 4 procent av proverna positiva, vilket är något lägre än vecka 11.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, vecka 12 omkring 20 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, vecka 12 omkring 30 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för 0–4 år är på samma nivå vecka 12 som föregående vecka.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, vecka 12 runt 13 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidensen i Norrland med strax över 5 fall per 100 000 invånare vecka 12.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är på samma nivå vecka 12 som 11, högst i Norrland med 26 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RS-virus för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 12 Antal fall vecka 12 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 12 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 12 per 100 000 invånare
Blekinge 2 1 252 159
Dalarna 7 2 414 144
Gotland 2 3 78 128
Gävleborg 10 3 301 105
Halland 5 1 442 130
Jämtland/ Härjedalen 1 1 198 150
Jönköping 0 0 735 200
Kalmar 10 4 252 102
Kronoberg 8 4 392 193
Norrbotten 21 8 298 119
Skåne 2 0 857 61
Stockholm 41 2 3 242 134
Sörmland 9 3 613 203
Uppsala 8 2 990 251
Värmland 18 6 650 230
Västerbotten 21 8 273 99
Västernorrland 12 5 683 280
Västmanland 12 4 513 184
Västra Götaland 26 1 2 236 128
Örebro 12 4 602 196
Östergötland 19 4 591 126
Total 246 2 14 612 140
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 12 Antal analyserade prover vecka 12 Andel positiva prover vecka 12 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 2 74 3 252 3 657
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 7 188 4 414 8 565
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 2 40 5 78 853
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 10 194 5 296 4 578
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 5 268 2 442 10 819
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 1 107 1 198 3 737
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 0 0 0 735 9 299
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 10 94 11 252 1 666
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 8 122 7 392 5 489
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 0 6
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 21 156 13 298 13 965
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 2 235 1 857 7 867
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 41 1 458 3 2 924 52 782
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 4 0 7 69
Stockholm Sachsska barnsjukhuset - - - 36 113
Stockholm Unilabs, Stockholm 0 59 0 275 2 294
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 2 4
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 9 235 4 611 13 893
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 8 290 3 999 21 186
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 18 409 4 650 11 745
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 21 181 12 273 7 175
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 2 4 50 43 84
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 10 226 4 640 11 441
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 12 186 6 509 8 033
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 9 262 3 1 075 12 691
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 8 184 4 441 4 765
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 3 152 2 312 4 377
Västra Götaland Skövde Unilabs 6 161 4 408 5 169
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 12 252 5 602 8 427
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 19 364 5 591 8 607
Total 246 5 905 4 14 612 243 356

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).