RS-rapport vecka 15-16, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 28 april 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 15–16 (10 april – 23 april).

Läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) fortsätter att avta och är på en låg nivå.

Vecka 16 rapporterades 118 fall av RS-virus, vilket är 11 procent färre fall jämfört med vecka 15 då 132 fall rapporterades. Under vecka 16 rapporterades 21 fall av RS-virus hos barn 0–4 år och 77 fall bland personer 65 år och äldre.

Under vecka 16 analyserades sammanlagt 5 838 prover för RS-virus, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med vecka 15 då 6 142 prover analyserades. Andelen positiva prover var 2 procent vecka 16, vilket är samma som för vecka 15. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 16 analyserades vid dessa laboratorier 122 prover från barn 0–4 år och andelen positiva i den gruppen var 2 procent, jämfört med 5 procent vecka 15.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 16 2023 har totalt 15 237 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 38 procent (5 726 fall) har varit barn under 5 år och 20 procent (3 078 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 38 procent (5 727 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 16 har 118 fall rapporterats vilket är färre fall än föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Runt 5 800 prover har analyserats vecka 16, vilket är på samma nivå som de senaste veckorna.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Andelen positiva minskar, vecka 16 var 2 procent av proverna positiva. Som högst vecka 1 med 10 procent.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, vecka 16 nästan 4 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för 0–4 år har minskat över tid, högst var vecka 51 med 116 fall per 100 000.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, vecka 16 runt 2 procent vilket är en minskning.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens i Norrland med 2 fall per 100 000 invånare vecka 16.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år högst i Norrland med 5 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RS-virus och antal fall per 100 000 invånare för aktuella veckor samt kumulativt antal fall och incidens för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 15 Antal fall vecka 15 per 100 000 invånare Antal fall vecka 16 Antal fall vecka 16 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 16 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 16 per 100 000 invånare
Blekinge 4 3 3 2 265 167
Dalarna 3 1 2 1 432 150
Gotland 3 5 1 2 87 143
Gävleborg 4 1 7 2 322 112
Halland 1 0 3 1 455 134
Jämtland Härjedalen 2 2 2 2 207 157
Jönköping 3 1 4 1 761 207
Kalmar 2 1 0 0 260 105
Kronoberg 7 3 3 1 409 201
Norrbotten 5 2 3 1 344 138
Skåne 1 0 0 0 862 61
Stockholm 31 1 28 1 3 356 139
Sörmland 7 2 4 1 642 213
Uppsala 4 1 5 1 1 018 258
Värmland 5 2 5 2 675 238
Västerbotten 7 3 12 4 314 114
Västernorrland 7 3 5 2 711 291
Västmanland 9 3 3 1 539 193
Västra Götaland 17 1 10 1 2 315 133
Örebro 6 2 4 1 629 205
Östergötland 4 1 14 3 634 135
Total 132 1 118 1 15 237 146
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RS-virus per region och laboratorium för de två senaste veckorna och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 15 till 16 Antal analyserade prover vecka 15 till 16 Andel positiva prover vecka 15 till 16 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 7 154 5 265 3 985
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 5 355 1 432 9 288
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 4 30 13 87 953
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 11 399 3 317 5 308
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 4 464 1 455 11 773
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 4 166 2 207 4 100
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 7 633 1 761 10 984
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 2 116 2 260 1 911
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 10 260 4 409 6 002
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 . 0 6
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 8 258 3 344 14 560
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 1 367 0 862 8 649
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 56 2 917 2 3 031 58 571
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 13 0 7 93
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 3 0 37 120
Stockholm Unilabs, Stockholm 3 121 2 281 2 524
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 . 2 4
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 11 452 2 640 14 780
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 9 563 2 1 027 22 321
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 10 698 1 675 13 193
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 19 444 4 314 8 022
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 0 . 43 86
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 12 460 3 668 12 374
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 12 340 4 535 8 730
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 10 760 1 1 108 14 399
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 3 308 1 455 5 379
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 5 320 2 321 5 085
Västra Götaland Skövde Unilabs 9 339 3 431 5 814
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 10 500 2 629 9 463
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 18 540 3 634 9 699
Total 250 11 980 2 15 237 268 176

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).