RS-rapport vecka 2, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 20 januari 2023 och redovisar RSV-läget vecka 2 (9–15 januari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är fortsatt på en hög nivå men antalet fall minskade nationellt under vecka 2. Andra datakällor som återspeglar förekomst av luftvägsinfektioner i befolkningen tyder på att sjukligheten nationellt avtagit de senaste två veckorna. Bland barn 0–4 år har antalet fall av RSV mer än halverats sedan toppen vecka 51. Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom och antalet fall är nu högst bland personer 65 år och äldre, men har under vecka 2 minskat för första gången under säsongen.

Det är fortsatt viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion. På det sättet minskar vi smittspridningen av flera luftvägsvirus. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

Information på 1177.se om RS-virus hos barn

Vecka 2 rapporterades 1 129 fall, vilket är en minskning med 22 procent sedan veckan innan. Under vecka 2 har 254 fall av RSV rapporterats hos barn under fem år varav 160 fall var under 1 år, och 561 fall av RSV har rapporterats hos personer över 65 år. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 2 var högst i Svealand med 14 fall per 100 000 invånare, följt av Norrland med 10 och Götaland med 8 fall per 100 000 invånare. I åldersgruppen 0–4 år har antalet rapporterade fall minskat sedan den högsta nivån vecka 51, vecka 2 var det 43 fall per 100 000 invånare. I denna åldersgrupp har antalet fall per 100 000 invånare hittills varit som mest 116 per 100 000, vilket är på samma nivå som toppveckan under säsongen 2021-2022. I åldersgruppen 0–4 år var antalet rapporterade fall vecka 2 högst i Svealand med 57 fall per 100 000 invånare, följt av Norrland med 37 fall och Götaland med 33 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 2 analyserades sammanlagt 13 721 prover för RSV, vilket är en minskning med 11 procent från vecka 1. Andelen positiva prover var 8 procent vecka 2, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 2 analyserades vid dessa laboratorier 216 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 35 procent positiva, vilket är en minskning från vecka 1 då andelen positiva var 41 procent.

Under perioden vecka 40–2 har totalt 9 622 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 43 procent (4 151 fall) har varit barn under 5 år och 23 procent (2 214 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 31 procent (3 030 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre. I åldersgruppen barn under 5 år har det hittills under säsongen varit signifikant fler rapporterade fall av RSV bland pojkar (54 procent) och störst skillnad mellan könen ses bland barn under 1 år där 56 procent är pojkar, liksom tidigare säsonger.

Specialavsnitt: intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Genom Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) kan data över vårdtillfällen där patienter vårdats inom intensivvården med RS-pneumoni följas. Data över vårdtillfällen med diagnoskodning (JA07) blir tillgängliga när patienten skrivits ut. Den preliminära sammanställningen nedan för innevarande säsong baseras på rapporterade vårdtillfällen med RS-pneumoni från SIR från vecka 40 (3 oktober 2022) till och med vecka 2 (15 januari 2023). Eftersom neonatalavdelningar inte ingår som intensivvårdsavdelningar saknas de spädbarn som där vårdas med RSV i statistiken.

Under perioden har 197 vårdtillfällen för patienter med RS-pneumoni registrerats vid intensivvårdsavdelningar. För 136 av dessa (69 procent) var RS-pneumoni den primära orsaken till vårdtillfället (Tabell S1).

Flest vårdtillfällen återfinns hittills under vecka 51 då totalt 43 patienter med RS-pneumoni rapporterades. Majoriteten, 59 procent, har varit barn i åldersgruppen 0–4 år och 31 procent har varit barn under ett år. Totalt 27 procent av vårdtillfällena har varit patienter 65 år eller äldre. Av alla vårdtillfällen med RSV var 104 pojkar/män och 93 flickor/kvinnor. Det rapporterade antalet patienter för perioden bedöms bli högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

Tabellen (tabell S1) visar antal vårdtillfällen med intensivvård för RS-pneumoni totalt och som primär diagnos, samt totalt antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2018-2019 till 2021–2022(a) samt aktuell säsong tom vecka 2. Säsong 2021-2022 innefattar data från och med vecka 21. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Tabell S1. Antal vårdtillfällen med intensivvård för RS-pneumoni.
Typ av RSV-fall 2018–2019 2019–2020 2020-2021 2021–2022 2022-2023 (vecka 40–2)
Vårdtillfällen totalt med RSV på IVA 114 48 1 240 197
Vårdtillfällen RSV som primär diagnos på IVA 78 40 1 175 73
Rapporterade RSV-fall 7 312 1 994 194 16 696 9 622

Läget i världen

I Danmark har antalet fall av RSV minskat vecka 2, till omkring 200 fall, jämfört med drygt 400 vecka 1. Antalet fall i Danmark var som högst vecka 45 med runt 1 000 fall. Sjukhusvårdade RSV-fall i Danmark minskat sedan vecka 51. I Norge ses en minskning av antalet RSV-fall från vecka 2. Antalet sjukhusvårdade RSV-fall har minskat sedan vecka 52.

I Frankrike fortsatte sjukhusinläggningar på grund av RSV att minska även under vecka 2. Även i Storbritannien har både sjukhusinläggningar och andelen positiva fall av RSV minskat sedan vecka 51 till vecka 1.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1A. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 2 har 1 129 RSV-fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1B. Antal prover analyserade för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Drygt 13 000 prover har rapporterats för vecka 2 vilket är en minskning.

Figur 1C. Andel positiva prover för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Minskade andel positiva prover vecka 2, 8 procent.

Åldersfördelning

Figur 2A. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, 43 per 100 000 invånare.

Figur 2B. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 145 per 100 000 invånare.

Figur 2C. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3A. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3B. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 35 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4A. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 14 fall per 100 000 invånare.

Figur 4B. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 2, högst i Svealand med runt 60 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 2 Antal fall vecka 2 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 2 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 2 per 100 000 invånare
Blekinge 21 13 159 100
Dalarna 39 14 217 75
Gotland 2 3 39 64
Gävleborg 22 8 190 66
Halland 39 11 321 94
Jämtland/ Härjedalen 16 12 102 77
Jönköping 78 21 494 135
Kalmar 24 10 180 73
Kronoberg 25 12 275 135
Norrbotten 19 8 73 29
Skåne 38 3 737 53
Stockholm 252 10 2 377 98
Sörmland 45 15 348 115
Uppsala 114 29 695 176
Värmland 46 16 450 159
Västerbotten 19 7 110 40
Västernorrland 46 19 367 150
Västmanland 33 12 279 100
Västra Götaland 145 8 1 563 90
Örebro 67 22 335 109
Östergötland 39 8 311 66
Total 1 129 11 9 622 92
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 2 Antal analyserade prover vecka 2 Andel positiva prover vecka 2 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 21 185 11 159 2 812
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 39 413 9 217 6 194
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 2 48 4 39 483
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 21 236 9 188 2 515
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 39 624 6 321 6 135
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 16 208 8 102 2 580
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 78 605 13 494 5 734
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 24 117 21 180 1 052
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 25 266 9 275 4 086
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 19 576 3 73 11 402
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 38 529 7 737 5 208
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 226 2 784 8 2 140 34 811
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 4 0 2 24
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 1 0 35 103
Stockholm Unilabs, Stockholm 26 155 17 200 1 570
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 2 2
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 45 810 6 346 9 193
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 115 1 480 8 701 14 929
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 46 668 7 450 7 761
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 19 310 6 110 5 238
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 31 60
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 46 693 7 336 8 071
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 33 375 9 275 5 734
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 68 682 10 842 8 336
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 29 245 12 250 3 078
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 24 252 10 224 2 852
Västra Götaland Skövde Unilabs 24 304 8 247 3 222
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 67 518 13 335 5 182
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 39 633 6 311 5 054
Totalt 1 129 13 721 8 9 622 163 426

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.