RS-rapport vecka 3, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 27 januari 2023 och redovisar RSV-läget vecka 3 (16–22 januari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsatte att minska nationellt men med regionala skillnader. I åldersgruppen 0-4 år har antalet fall mer än halverats sedan vecka 51 då högst antal fall rapporterades. Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom och flest fall finns nu i åldersgruppen 65 år och äldre, men fallen har minskat sedan vecka 1.

Det pågår fortfarande smittspridning och det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion och undviker nära kontakt med andra. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna eller använda handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

RS-virus hos barn (1177.se)

Vecka 3 rapporterades 780 fall, vilket är en minskning med 32 procent från veckan innan. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 3 var högst i Norrland med 10 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 9 och Götaland med 5 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 3 har 211 fall av RSV rapporterats hos barn under fem år varav 94 fall var barn under 1 år, och 332 fall av RSV har rapporterats hos personer över 65 år. För barn i åldrarna 1 och 2 år ökande antalet fall något under vecka 3 men i åldersgruppen 0-4 år som helhet minskar fallen fortsatt. Vecka 3 rapporterades 36 fall per 100 000 invånare i åldersgruppen, jämfört med som mest 116 per 100 000 invånare (vecka 51). I åldersgruppen 0–4 år var antalet rapporterade fall vecka 3 högst i Norrland med 50 fall per 100 000 invånare, följt av Sveland med 41 fall och Götaland med 28 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 3 analyserades sammanlagt 10 635 prover för RSV, vilket är en minskning med 23 procent från vecka 2. Andelen positiva prover var 7 procent vecka 3, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 3 analyserades vid dessa laboratorier 191 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 32 procent positiva, vilket är en minskning från vecka 2 då andelen positiva var 35 procent.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 3 2023 har totalt 10 418 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 42 procent (4 365 fall) har varit barn under 5 år och 22 procent (2 310 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 32 procent (3 366 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre. I åldersgruppen barn under 5 år har det hittills under säsongen varit signifikant fler rapporterade fall av RSV bland pojkar (54 procent) och störst skillnad mellan könen ses bland barn under 1 år där 56 procent är pojkar, liksom tidigare säsonger.

Läget i världen

En del länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Vecka 3 rapporterades 2 094 fall från de 21 länder som rapporterade för veckan. En stor del av fallen kommer från Sverige Frankrike och Nederländerna, vilket kan spegla såväl förekomst av infektion som skillnader i provtagning och rapportering. Andelen positiva prover inom laboratorierapporteringen var 6 procent för inrapporterande länder under vecka 3, att jämföra med 14 procent under vecka 47. Inom sentinelprovtagningen har flest fall rapporterats från Spanien och Tyskland. Under vecka 3 var 8 procent av proverna positiva för RSV, vilket är en minskning från veckan innan.

I Danmark har antalet fall av RSV minskat vecka 3, till cirka 150 fall, jämfört med drygt 200 vecka 2. Antalet fall i Danmark var som högst vecka 45 med runt 1 000 fall. Sjukhusvårdade RSV-fall i Danmark har minskat sedan vecka 51. I Norge ses en minskning av antalet RSV-fall vecka 3 men antalet fall bland barn 0-4 år ökade något och antalet sjukhusvårdade RSV-fall ökade.

Även i Storbritannien har andelen positiva fall av RSV fortsatt att minska sedan vecka 51. Andelen positiva i åldersgruppen under 5 år var 4 procent vecka 3, jämfört med 16 procent som högst under säsongen. Även sjukhusinläggningar har minskat sedan den högsta nivån vecka 47. I USA har även antalet fall och antalet sjukhusvårdade fortsatt att minska under vecka 2, sedan den högsta nivån i mitten av november.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1A. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 3 har 780 RSV-fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1B. Antal prover analyserade för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Drygt 10 000 prover har rapporterats för vecka 3 vilket är en hög nivå.

Figur 1C. Andel positiva prover för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Minskade andel positiva prover vecka 3, 7 procent.

Åldersfördelning

Figur 2A. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, 36 per 100 000 invånare.

Figur 2B. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 145 per 100 000 invånare.

Figur 2C. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3A. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3B. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, drygt 30 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4A. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 10 fall per 100 000 invånare.

Figur 4B. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar ökar i Norrland under vecka 3.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 3 Antal fall vecka 3 per 100 000 invånare Antal fall
totalt från säsongstart
till vecka 3
Antal fall
totalt från
säsongstart
till vecka 3
per 100 000 invånare
Blekinge 17 11 176 111
Dalarna 35 12 253 88
Gotland 1 2 40 66
Gävleborg 21 7 211 73
Halland 17 5 338 99
Jämtland Härjedalen 11 8 113 86
Jönköping 52 14 547 149
Kalmar 13 5 193 78
Kronoberg 27 13 302 149
Norrbotten 25 10 98 39
Skåne 18 1 755 54
Stockholm 136 6 2 513 104
Sörmland 44 15 394 131
Uppsala 70 18 773 196
Värmland 38 13 488 172
Västerbotten 15 5 125 46
Västernorrland 45 18 412 169
Västmanland 24 9 303 109
Västra Götaland 99 6 1 666 95
Örebro 46 15 381 124
Östergötland 26 6 337 72
Total 780 7 10 418 100
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 3 Antal analyserade prover vecka 3 Andel positiva prover vecka 3 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 17 129 13 176 2 941
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 35 357 10 253 6 556
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 1 38 3 40 521
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 19 197 10 207 2 712
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 17 624 3 338 6 759
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 11 156 7 113 2 736
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 52 447 12 547 6 186
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 13 66 20 193 1 118
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 27 185 15 302 4 271
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 . 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 25 438 6 98 11 840
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 18 301 6 755 5 504
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 120 2 228 5 2260 37 039
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 1 2 50 3 26
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 1 0 35 104
Stockholm Unilabs, Stockholm 15 101 15 215 1 671
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 . 2 2
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 44 739 6 392 9 932
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 72 1 119 6 781 16 139
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 38 518 7 488 8 279
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 15 259 6 125 5 497
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik - - - 31 60
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 45 504 9 381 8 575
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 24 339 7 299 6 073
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 31 462 7 877 8 819
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 22 225 10 272 3 303
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 15 187 8 239 3 039
Västra Götaland Skövde Unilabs 31 228 14 278 3 450
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 46 388 12 381 5 570
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 26 397 7 337 5 451
Total, alla län 780 10 635 7 10 418 174 178

- Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.