RS-rapport vecka 4, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 2 februari 2023 och redovisar RSV-läget vecka 4 (23–29 januari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsatte att minska under vecka 4 men minskningstakten avtog. Minskningar sågs i alla åldersgrupper utom barn 0–4 år där antalet fall var på samma nivå vecka 4 som föregående vecka nationellt, men regionala skillnader sågs. I denna åldersgrupp var en hög andel av de analyserade proverna vecka 4 positiva för RSV, vilket tyder på att det fortsatt är smittspridning i åldersgruppen.

Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion och undviker nära kontakt med andra. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

RS-virus hos barn (1177.se)

Vecka 4 rapporterades 679 fall av RSV, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med föregående vecka. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 4 var något högre i Norrland och Svealand jämfört med Götaland. Under vecka 4 har 218 fall av RSV rapporterats hos barn under fem år varav 105 fall var barn under 1 år, vilket är på samma nivå nationellt som föregående vecka. I åldersgruppen 0–4 år var antalet rapporterade fall vecka 4 högst i Norrland med 62 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 41 fall och Götaland med 28 fall per 100 000 invånare. Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom. Vecka 4 rapporterades 288 fall av RSV hos personer över 65 år vilket är en minskning med 14 procent jämfört med föregående vecka.

Under vecka 4 analyserades sammanlagt 7 651 prover för RSV, men för vecka 4 saknas data över antal analyserade prover från ett laboratorium. Det laboratoriet borträknat minskade antal analyserade prover med 10 procent mellan vecka 3 och 4. Andelen positiva prover var cirka 8 procent vecka 4, vilket är på samma nivå jämfört med föregående vecka sett till jämförbara data.

Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 4 analyserades vid dessa laboratorier 196 prover från barn 0–4 år. Av dessa prover var 33 procent positiva, vilket är en procentenhet högre än vecka 3.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 4 2023 har totalt 11 127 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 41 procent (4 599 fall) har varit barn under 5 år och 22 procent (2 427 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 33 procent (3 662 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre. I åldersgruppen barn under 5 år har det hittills under säsongen varit signifikant fler rapporterade fall av RSV bland pojkar (54 procent) och störst skillnad mellan könen ses bland barn under 1 år där 56 procent är pojkar, liksom tidigare säsonger.

Läget i övriga Skandinavien

I Danmark har antalet fall av RSV fortsatt att minska vecka 4, och har minskat sedan vecka 45 då antalet fall var som högst. Sjukhusvårdade RSV-fall i Danmark har minskat sedan vecka 51. I Norge ses en minskning av antalet RSV-fall vecka 3 men antalet fall bland barn 0-4 år ökade något och antalet sjukhusvårdade RSV-fall ökade.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Under vecka 4 saknas data över antal analyserade prover från ett laboratorium och därför uteblir diagram över antal analyserade prover samt andel positiva prover för RSV.

Säsong 2021-2022 (figur 1) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 4 har 679 RSV-fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, 37 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 91 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51 men var på samma nivå vecka 3 och 4.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, drygt 30 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland och Svealand med 8 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år ökar i Norrland under vecka 4.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 4 Antal fall vecka 4 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 4 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 4 per 100 000 invånare
Blekinge 14 9 190 120
Dalarna 22 8 275 95
Gotland 3 5 43 70
Gävleborg 14 5 225 78
Halland 19 6 357 105
Jämtland/ Härjedalen 12 9 125 95
Jönköping 28 8 576 157
Kalmar 17 7 210 85
Kronoberg 18 9 320 157
Norrbotten 25 10 123 49
Skåne 19 1 774 55
Stockholm 117 5 2 642 109
Sörmland 43 14 440 146
Uppsala 44 11 819 207
Värmland 23 8 511 180
Västerbotten 14 5 139 51
Västernorrland 34 14 456 187
Västmanland 35 13 338 121
Västra Götaland 94 5 1 762 101
Örebro 42 14 423 138
Östergötland 42 9 379 81
Total 679 6 11 127 106
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 4 Antal analyserade prover vecka 4 Andel positiva prover vecka 4 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 14 106 13 190 3 047
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 22 309 7 275 6 867
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 3 25 12 43 546
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 14 199 7 221 2 911
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 19 711 3 357 7 470
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 12 121 10 125 2 857
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 28 397 7 576 6 596
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 17 63 27 210 1 181
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 18 172 10 320 4 443
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 25 338 7 123 12 178
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 19 303 6 774 5 807
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 105 - - 2 377 37 039
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 5 0 3 31
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 0 35 104
Stockholm Unilabs, Stockholm 12 83 14 227 1 754
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 2 2
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 43 711 6 438 10 643
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 44 1046 4 827 17 254
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 23 456 5 511 8 735
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 14 188 7 139 5 685
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 0 0 38 70
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 34 476 7 418 9 051
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 35 253 14 334 6 326
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 27 441 6 906 9 316
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 28 189 15 300 3 492
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 20 176 11 259 3 215
Västra Götaland Skövde Unilabs 19 191 10 297 3 641
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 42 325 13 423 5 895
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 42 367 11 379 5 818
Total, alla län 679 7 651 9 11 127 181 979

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.