RS-rapport vecka 42-43, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 3 november 2022 och redovisar RSV-läget vecka 42-43 (17 – 30 oktober).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) har ökat från vecka 42 till vecka 43, men ännu har inte årets epidemi startat. Under vecka 43 rapporterades 69 fall av RSV, jämfört med 44 fall vecka 42 (Figur 1). Under vecka 43 analyserades sammanlagt 6 772 prover för RSV, vilket är en ökning med 4 procent från vecka 42. Andelen positiva prover var runt 1 procent för både vecka 43 och vecka 42 (Figur 2). Fall har rapporterats från 20 av 21 regioner under vecka 40–43, Gotland har ännu inte rapporterat några fall.

Under perioden vecka 40–43 har totalt 178 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 68 procent (121 fall) av de rapporterade fallen är barn under 5 år (Figur 2) och 34 procent (60 fall) har varit barn under 1 år. Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 15 procent (27 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Läget i världen

En del länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Vecka 41 rapporterades 1 022 fall från 12 länder, av de 17 länder som rapporterat. Danmark står för merparten av de rapporterade fallen under vecka 41 (685 fall), följt av Frankrike (106 fall) och Portugal (69 fall). I USA ses en ovanligt hög nivå av RSV med många sjukhusvårdade barn i flera delar av landet.

Enligt Statens Serum Institut i Danmark har antalet fall av RSV minskat något under vecka 43, efter en snabb ökning under början av hösten. De senaste 3 veckorna har cirka 700 fall rapporterats per vecka. Omkring 20-25 procent av de analyserade proverna var positiva veckorna 41-43.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV från säsong 2017–2018 till 2021-2022 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2022–2023.

Vecka 43 har 69 fall rapporterats vilket är fler än föregående vecka.

Figur 1B. Antal analyserade prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Hög provtagning vecka 40-43, drygt 6 000 prover har rapporterats för vardera vecka.

Figur 1C. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Provtagning har legat på samma nivå under säsongen, vecka 43 har 6 700 prover har rapporterats.

Ålders- och könsfördelning

Figur 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per kön och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Flest fall har rapporterats i åldersgruppen 0-4 år, följt av 65 år och äldre.

Geografisk fördelning

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV aktuell rapportvecka, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt för de två senaste veckorna och kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 43 Antal fall vecka 43 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 43 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 43 per 100 000 invånare
Blekinge 0 0.0 2 1.3
Dalarna 0 0.0 2 0.7
Gotland 0 0.0 0 0.0
Gävleborg 1 0.3 3 1.0
Halland 3 0.9 4 1.2
Jämtland Härjedalen 0 0.0 1 0.8
Jönköping 2 0.5 5 1.4
Kalmar 2 0.8 2 0.8
Kronoberg 6 3.0 11 5.4
Norrbotten 2 0.8 3 1.2
Skåne 15 1.1 32 2.3
Stockholm 17 0.7 48 2.0
Sörmland 2 0.7 2 0.7
Uppsala 1 0.3 5 1.3
Värmland 5 1.8 15 5.3
Västerbotten 0 0.0 2 0.7
Västernorrland 0 0.0 7 2.9
Västmanland 0 0.0 6 2.2
Västra Götaland 10 0.6 18 1.0
Örebro 0 0.0 3 1.0
Östergötland 3 0.6 7 1.5
Total 69 0.7 178 1.7
Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 42 till 43 Antal analyserade prover vecka 42 till 43 Andel positiva prover vecka 42 till 43 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 0 195 0.0 2 430
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 1 561 0.2 2 1 174
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 0 15 0.0 0 36
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 1 144 0.7 3 286
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 3 618 0.5 4 1 174
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 1 265 0.4 1 423
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 4 313 1.3 5 583
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 2 55 3.6 2 128
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 7 380 1.8 11 747
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 1 0.0 0 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 2 1 498 0.1 3 2 898
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 26 286 9.1 32 516
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 31 3 624 0.9 44 7 165
Stockholm SYNLAB, Stockholm 0 1 0.0 0 3
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 1 0.0 1 6
Stockholm Unilabs, Stockholm 1 168 0.6 3 271
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 2 952 0.2 2 1 900
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 2 525 0.4 5 1 335
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 6 667 0.9 15 1 394
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 1 564 0.2 2 1 210
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 0 2 9
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 1 664 0.2 5 1 349
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 2 200 1.0 6 657
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 10 609 1.6 13 1 212
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 0 147 0.0 0 307
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Södra Älvsborgs sjukhus 0 267 0.0 0 553
Västra Götaland Skövde Unilabs 5 258 1.9 5 487
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 1 141 0.7 3 432
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 4 193 2.1 7 343
Totalt 113 13 312 0.8 178 27 030

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.