RS-rapport vecka 47, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 2 december 2022 och redovisar RSV-läget vecka 47 (21 – 27 november).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsätter att öka sedan epidemistarten vecka 44. De flesta rapporterade fallen är bland barn under 5 år och drygt en tredjedel är spädbarn. Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

RS-virus hos barn (1177.se)

Under vecka 47 rapporterades totalt 339 fall, vilket är 40 procent fler än vecka 46. Alla regioner har nu rapporterat fall under säsongen. Det är något högre incidens i Svealand och Götaland än i Norrland. Under vecka 47 analyserades sammanlagt 8 695 prover för RSV, vilket är en ökning med 15 procent från vecka 46. Andelen positiva prover var 4 procent vecka 47 jämfört med 3 procent vecka 46.

Sedan vecka 40 har totalt 1 119 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 67 procent (754 fall) har varit barn under 5 år och 35 procent (387 fall) har varit barn under 1 år. Fler pojkar än flickor har rapporterats bland fallen under 1 år (statistiskt säkerställd skillnad) men i åldersgruppen barn under 5 år som helhet är könsfördelningen jämn. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills har 16 procent (179 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre och något fler fall bland kvinnor har rapporterats (statistiskt säkerställd skillnad).

Läget i världen

Enligt Statens Serum Institut fortsatte antalet fall av RSV i Danmark att minska under vecka 47, efter en topp vecka 45 med cirka 1 000 fall. Under vecka 47 rapporterades cirka 800 fall och drygt 20 procent av de analyserade proverna var positiva för RSV. Folkehelseinstituttet i Norge rapporterade en ökning av RSV under vecka 46 och 189 fall rapporterades, jämfört med 149 fall föregående vecka. Av proverna var 4 procent positiva för RSV totalt sett vecka 46, medan det bland barn under 5 år var 18 procent positiva.

I övriga Europa ses ökningar av RSV under de senaste veckorna och det är i flera länder en tidigare epidemistart än vanligt. Även i USA har en omfattande smittspridning av RSV pågått en tid med en tidigare start jämfört med en vanlig säsong.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal laboratorieverifierade fall av RSV från säsong 2018–2019 till 2021-2022 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2022–2023.

En ökande trend ses under flera veckor med 339 fall vecka 47.

Figur 1b. Antal analyserade prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Hög provtagning per vecka, med 7 000-8 000 analyserade prover per vecka.

Figur 1c. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Ökande trend i andelen positiva över tid och fler provtagna vecka 47 än föregående veckor.

Åldersfördelning bland rapporterade fall

Figur 2a. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40, 2022 till aktuell rapportvecka.

Högst incidens i åldersgruppen 0-4 år och ökande under perioden.

Figur 2b. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Högst incidens bland barn under 1 år och ökande under perioden.

Geografisk fördelning

Figur 3a. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Incidensen ökade i Götaland och Svealand vecka 47, minskar något i Norrland.

Figur 3b. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Incidensen bland barn 0-4 år ökade i alla landsdelar vecka 47.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV aktuell rapportvecka, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 47 Antal fall vecka 47 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 47 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 47 per 100 000 invånare
Blekinge 2 1 13 8
Dalarna 7 2 13 5
Gotland 1 2 1 2
Gävleborg 9 3 25 9
Halland 16 5 44 13
Jämtland/ Härjedalen 0 0 1 1
Jönköping 23 6 45 12
Kalmar 7 3 31 13
Kronoberg 9 4 41 20
Norrbotten 2 1 7 3
Skåne 50 4 181 13
Stockholm 84 4 286 12
Sörmland 11 4 30 10
Uppsala 23 6 39 10
Värmland 36 13 93 33
Västerbotten 0 0 10 4
Västernorrland 0 0 27 11
Västmanland 7 3 31 11
Västra Götaland 39 2 166 10
Örebro 11 4 23 8
Östergötland 2 0,4 12 3
Total 339 3 1 119 11
Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell rapportvecka och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 47 Antal analyserade prover vecka 47 Andel positiva prover vecka 47 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 2 113 2 13 887
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 7 325 2 13 2 415
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 1 16 6 1 99
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 9 133 7 25 709
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 16 302 5 44 2 342
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 132 0 1 819
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 23 179 13 45 1 332
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 7 52 14 31 283
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 9 225 4 41 1 588
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 3
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 2 758 <1 7 6 159
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 50 224 22 181 1 334
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 78 1 954 4 262 14 640
Stockholm SYNLAB, Stockholm 0 1 0 0 6
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 1 9 11 10 48
Stockholm Unilabs, Stockholm 5 76 7 14 531
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 11 565 2 30 3 933
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 23 1 012 2 39 3 254
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 36 422 9 93 2 782
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 0 338 0 10 2 443
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 0 12 28
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 0 427 0 15 2 852
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 7 257 3 31 1 999
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 27 385 7 115 2 868
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 2 132 2 10 1 094
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 7 146 5 21 794
Västra Götaland Skövde Unilabs 3 145 2 20 1 006
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 11 206 5 23 1 512
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 2 161 1 12 886
Totalt 339 8 695 4 1 119 58 646

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Vecka 47 ökade Uppsala sina analyser för RSV från cirka 300 prover per vecka till cirka 1 000. Detta påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.