RS-rapport vecka 48, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 9 december 2022 och redovisar RSV-läget vecka 48 (28 november – 4 december).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsätter att öka. Under vecka 48 rapporterades 550 fall, vilket är en ökning med 52 procent från vecka 47. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om barnet blir sjukt. Det är viktigt att alla som är sjuka stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av RS-virus, covid-19 och andra luftvägsvirus.

Av de 550 rapporterade RSV fallen vecka 48 var 336 fall bland barn under fem år varav 184 fall var under 1 år. Under veckan rapporterades 113 fall av RSV bland personer 65 år och äldre. RSV ökar i alla landsdelar, antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 48 var något högre i Svealand och Götaland, jämfört med Norrland.

Under vecka 48 analyserades sammanlagt 9 917 prover för RSV, vilket är en ökning med 11 procent från vecka 47. Andelen positiva prover var 6 procent vecka 48, jämfört med 4 procent vecka 47. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Under vecka 48 analyserades vid dessa laboratorier 255 prover från barn under 5 år, av vilka 46 procent var positiva (Figur 3B).

Under perioden vecka 40–48 har totalt 1 691 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 66 procent (1 112 fall) har varit barn under 5 år och 34 procent (583 fall) har varit barn under 1 år. Fler pojkar (57 procent) än flickor har rapporterats bland fallen under 1 år (statistiskt säkerställd skillnad). Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 17 procent (294 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Läget i världen

En del länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Vecka 47 rapporterades 4 398 fall från de 18 länder som rapporterade för veckan. En stor del av fallen kommer från Frankrike, Danmark och Spanien, vilket kan spegla såväl förekomst av infektion som skillnader i provtagning och rapportering. Andelen positiva prover inom laboratorierapporteringen var 12 procent för inrapporterande länder under vecka 47. Inom sentinelprovtagningen har flest fall rapporterats från Spanien och Tyskland. Under vecka 47 var 16 procent av proverna för akut luftvägsinfektion positiva för RSV, vilket var samma nivå som veckan innan. ECDC rapporterar även att många länder haft en tidigare epidemistart än vanligt och att flera länder har en ökad belastning på sjukvården.

Enligt Statens Serum Institut fortsatte antalet fall av RSV i Danmark att minska under vecka 48, efter en topp vecka 45 då 942 fall rapporterades. Under vecka 48 rapporterades drygt 600 fall och cirka 18 procent av de analyserade proverna var positiva för RSV. Folkehelseinstituttet i Norge rapporterade en ökning av RSV under vecka 48 och 355 fall rapporterades, jämfört med 241 fall föregående vecka. Av samtliga prover var 6 procent positiva för RSV, , medan det bland barn under 5 år var 29 procent positiva.

I USA har ökningen av antalet rapporterade fall av RSV stannat av och antalet fall minskat något men ligger kvar på en hög nivå. Från mitten av november ses en nedgång i positiviteten från cirka 19 till 13 procent i slutet av november. Även i USA sågs en tidigare start jämfört med en vanlig säsong.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal laboratorieverifierade fall av RSV från säsong 2018–2019 till 2021-2022 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2022–2023.

En ökande trend ses under flera veckor med 550 fall vecka 48.

Figur 1b. Antal analyserade prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Hög provtagning per vecka, med 7000-10 000 analyserade prover per vecka.

Figur 1c. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Ökande trend i andelen positiva över tid.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40, 2022 till aktuell rapportvecka.

Högst incidens i åldersgruppen 0-4 år och ökande under perioden.

Figur 2b. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Högst incidens bland barn under 1 år och ökande under perioden.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3A. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp vecka 40, 2022 till aktuell vecka.

Antal provtagna ökar i alla åldersgrupper, förutom åldersgruppen 5-14 år.

Figur 3B. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 40, 2022 till aktuell vecka.

Störst andel positiva prover bland 0-4 åringar.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Incidensen ökade i alla landsdelar under vecka 47.

Figur 4b. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Incidensen bland barn 0-4 år ökade i alla landsdelar vecka 48.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV aktuell rapportvecka, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 48 Antal fall vecka 48 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 48 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 48 per 100 000 invånare
Blekinge 3 2 16 10
Dalarna 7 2 20 7
Gotland 2 3 3 5
Gävleborg 9 3 34 12
Halland 29 9 73 21
Jämtland/ Härjedalen 0 0 1 1
Jönköping 31 8 78 21
Kalmar 6 2 37 15
Kronoberg 15 7 56 28
Norrbotten 4 2 11 4
Skåne 52 4 233 17
Stockholm 151 6 437 18
Sörmland 4 1 35 12
Uppsala 29 7 72 18
Värmland 34 12 128 45
Västerbotten 0 0 15 5
Västernorrland 20 8 49 20
Västmanland 14 5 45 16
Västra Götaland 111 6 284 16
Örebro 12 4 35 11
Östergötland 17 4 29 6
Total 550 5 1 691 16
Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell rapportvecka och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 48 Antal analyserade prover vecka 48 Andel positiva prover vecka 48 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 3 165 2 16 1 052
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 7 381 2 20 2 801
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 2 25 8 3 124
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 9 152 6 34 861
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 29 327 9 73 2 669
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 136 0 1 955
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 31 221 14 78 1 559
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 6 53 11 37 336
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 15 210 7 56 1 798
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 1 0 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 4 725 1 11 6 884
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 52 262 20 233 1 596
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 137 2 177 6 399 16 817
Stockholm SYNLAB, Stockholm 0 4 0 0 10
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 10 48
Stockholm Unilabs, Stockholm 14 89 16 28 620
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 4 552 1 35 4 485
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 29 1 215 2 72 4 605
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 34 417 8 128 3 199
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 0 373 0 15 2 816
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 3 6 50 17 37
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 17 470 4 32 3 322
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 14 368 4 45 2 367
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 65 517 13 187 3 500
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 8 151 5 18 1 245
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 17 168 10 38 962
Västra Götaland Skövde Unilabs 21 233 9 41 1 239
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 12 289 4 35 1 801
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 17 230 7 29 1 116
Total 550 9 917 6 1 691 68 829

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för 26 procent av landets totalantal analyserade prover under säsongen.