RS-rapport vecka 5, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 9 februari 2023 och redovisar RSV-läget vecka 5 (30 januari–5 februari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsatte att minska nationellt under vecka 5. Men i Norrland ökade antalet fall något under vecka 5. I åldersgruppen 0–4 år minskad antalet fall i alla landsdelar. I denna åldersgrupp var det fortsatt en hög andel av de analyserade proverna vecka 5 som var positiva för RSV, vilket tyder på att det fortfarande är smittspridning i åldersgruppen.

Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion och undvika nära kontakt med andra. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

RS-virus hos barn (1177.se)

Vecka 5 rapporterades 592 fall av RSV, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med föregående vecka. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 5 var högst i Norrland följt av Svealand och Götaland. Under vecka 5 har 151 fall av RSV rapporterats hos barn 0–4 år varav 90 fall var barn under 1 år, vilket är en minskning nationellt jämfört med föregående vecka. I åldersgruppen 0–4 år var antalet rapporterade fall vecka 5 högst i Norrland med 49 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 30 fall och Götaland med 17 fall per 100 000 invånare.

Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom. Vecka 5 rapporterades 257 fall av RSV hos personer över 65 år vilket är en minskning nationellt med 13 procent jämfört med föregående vecka. I åldersgruppen 65 år och äldre rapporterades dock fler fall i Norrland (15 fall per 100 000 invånare vecka 5, jämfört med 8 fall per 100 000 invånare vecka 4). I övriga landsdelar minskade antalet fall i åldersgruppen.

Under vecka 5 analyserades sammanlagt 9 316 prover för RSV, vilket är en minskning med 7 procent från vecka 4. Andelen positiva prover var 6 procent vecka 5, vilket är på en liknande nivå som föregående vecka (7 procent). Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 5 analyserades vid dessa laboratorier 197 prover från barn 0–4 år. Av dessa prover var 23 procent positiva, vilket är nio procentenheter lägre än vecka 4.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 5 2023 har totalt 11 780 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 41 procent (4 774 fall) har varit barn under 5 år och 21 procent (2 529 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 33 procent (3 939 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre. I åldersgruppen barn under 5 år har det hittills under säsongen varit signifikant fler rapporterade fall av RSV bland pojkar (54 procent) och störst skillnad mellan könen ses bland barn under 1 år där 56 procent är pojkar, liksom tidigare säsonger.

Läget i övriga Skandinavien

I Danmark har antalet fall av RSV fortsatt att minska vecka 5, och har minskat sedan vecka 45 då antalet fall var som högst. Sjukhusvårdade RSV-fall i Danmark har minskat sedan vecka 51. I Norge ses en minskning av antalet RSV-fall vecka 4 och antalet sjukhusvårdade RSV-fall är på samma nivå vecka 3 och 4.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023 (a).

Vecka 5 har 592 RSV-fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Drygt 9 000 prover har rapporterats för vecka 5 vilket är en hög nivå.

Figur 1c. Andel positiva prover för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Minskande andel positiva prover vecka 5. Under vecka 5 var 6 procent av proverna positiva för RSV.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, omkring 25 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 80 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, drygt 20 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 10 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 5, högst i Norrland med 41 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 5 Antal fall vecka 5 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 5 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 5 per 100 000 invånare
Blekinge 15 9 205 129
Dalarna 19 7 294 102
Gotland 1 2 44 72
Gävleborg 12 4 237 82
Halland 11 3 368 108
Jämtland/ Härjedalen 13 10 138 105
Jönköping 29 8 606 165
Kalmar 7 3 217 88
Kronoberg 13 6 333 164
Norrbotten 26 10 149 60
Skåne 16 1 790 56
Stockholm 91 4 2 781 115
Sörmland 41 14 483 160
Uppsala 40 10 863 218
Värmland 29 10 540 191
Västerbotten 23 8 162 59
Västernorrland 39 16 495 203
Västmanland 25 9 363 130
Västra Götaland 72 4 1 840 105
Örebro 30 10 453 148
Östergötland 40 9 419 89
Total 592 6 11 780 113
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 5 Antal analyserade prover vecka 5 Andel positiva prover vecka 5 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 15 - - 205 3 047
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 19 282 7 294 7 153
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 1 26 4 44 572
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 12 242 5 233 3 153
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 11 635 2 368 8 105
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 13 133 10 138 2 990
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 29 388 7 606 7 003
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 7 52 13 217 1 233
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 13 - - 333 4 443
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 - 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 26 309 8 149 12 487
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 16 256 6 790 6 063
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 77 2 113 4 2 501 41 316
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 2 0 3 33
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 - 35 104
Stockholm Unilabs, Stockholm 14 78 18 242 1 832
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 - 2 2
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 41 813 5 481 11 456
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 40 972 4 871 18 316
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 29 417 7 540 9 152
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 23 225 10 162 5 910
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 0 - 38 70
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 39 355 11 457 9 406
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 25 223 11 359 6 549
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 23 491 5 935 9 895
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 25 195 13 325 3 687
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 10 174 6 269 3 389
Västra Götaland Skövde Unilabs 14 207 7 311 3 848
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 30 372 8 453 6 267
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 40 356 11 419 6 174
Total 592 9 316 6 11 780 193 660

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.