RS-rapport vecka 50, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 22 december 2022 och redovisar RSV-läget vecka 50 (12 – 18 december).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsatte att öka under vecka 50. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Det är viktigt att tänka på att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

RS-virus hos barn (1177.se)

Vecka 50 rapporterades 1 143 fall, vilket är en ökning med 15 procent mellan vecka 49 och 50. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare vecka 50 fanns som tidigare i gruppen barn 0–4 år och var på oförändrad nivå jämfört med vecka 49. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 50 var högst i Svealand med 13 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland med 10 och Norrland med 8 fall per 100 000 invånare. Även i åldersgruppen 0–4 år var antalet rapporterade fall högst i Svealand med 104 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland med 91 och Norrland med 47 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 50 analyserades sammanlagt 15 546 prover för RSV, vilket är en ökning med 17 procent från vecka 49. Andelen positiva prover var 7 procent vecka 50, vilket är på samma nivå som vecka 49. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 50 analyserades vid dessa laboratorier 333 prover från barn under 5 år, av vilka 52 procent var positiva, vilket var på samma nivå som föregående vecka.

Under perioden vecka 40–50 har totalt 3 842 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 57 procent (2 207 fall) har varit barn under 5 år och 29 procent (1 124 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 21 procent (816 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre. I åldersgruppen barn under 5 år har det hittills under säsongen varit signifikant fler rapporterade fall av RSV bland pojkar (54 procent) och störst skillnad mellan könen ses bland barn under 1 år där 57 procent är pojkar, liksom tidigare säsonger.

Specialavsnitt: intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Genom Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) kan data över vårdtillfällen där patienter vårdats inom intensivvården med RS-pneumoni följas. Data över vårdtillfällen med diagnoskodning (JA07) blir tillgängliga när patienten skrivits ut. Den preliminära sammanställningen nedan för innevarande säsong baseras på rapporterade vårdtillfällen med RS-pneumoni från SIR från vecka 40 (3 oktober 2022) till och med vecka 50 (18 december 2022). Eftersom neonatalavdelningar inte ingår som intensivvårdsavdelningar saknas de spädbarn som där vårdas med RSV i statistiken.

Under perioden har 74 vårdtillfällen för patienter med RS-pneumoni registrerats vid intensivvårdsavdelningar. För 58 av dessa (78 procent) var RS-pneumoni den primära orsaken till vårdtillfället (Tabell S1). Flest vårdtillfällen har hittills rapporterats under vecka 49, totalt 22 patienter med RS-pneumoni. Majoriteten, 68 procent, har varit barn i åldersgruppen 0–4 år och 36 procent har varit barn under ett år. Totalt 18 procent av vårdtillfällena har varit patienter 65 år eller äldre. Av alla vårdtillfällen med RSV var 38 pojkar/män och 36 flickor/kvinnor. Det rapporterade antalet patienter för perioden bedöms bli högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

Tabellen (tabell S1) visar antal vårdtillfällen med intensivvård för RS-pneumoni totalt och som primär diagnos, samt totalt antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2018-2019 till 2021–2022(a) samt aktuell säsong tom vecka 50.

Tabell S1. Antal vårdtillfällen med intensivvård för RS-pneumoni.
Typ av RSV-fall 2018–2019 2019–2020 2020-2021 2021–2022 2022 (vecka 40–50)
Vårdtillfällen totalt med RSV på IVA 114 48 1 240 74
Vårdtillfällen RSV som primär diagnos på IVA 78 40 1 175 58
Rapporterade RSV-fall 7 312 1 994 194 16 696 3 720

(a) Säsong 2021-2022 innefattar data från och med vecka 21. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Läget i Europa

Ett antal länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Vecka 49 rapporterades 5 032 fall från de 20 länder som rapporterade för veckan. En stor del av fallen kommer från Frankrike, Sverige och Danmark, vilket kan spegla såväl förekomst av infektion som skillnader i provtagning och rapportering. Andelen positiva prover inom laboratorierapporteringen var 12 procent för de 20 länder som rapporterade för vecka 49. Inom sentinelprovtagningen har flest fall rapporterats från Tyskland och Spanien och under vecka 49 var 13 procent av proverna positiva för RSV. ECDC rapporterar även att det råder hög smittspridning av RSV, influensa och covid-19 inom EU/EEA. Många länder har haft en tidigare epidemistart än vanligt och flera länder har en ökad belastning på sjukvården.

I Danmark fortsätter antalet RSV-fall att minska för vecka 50, efter att ha haft en tidig säsongsstart med en topp vecka 45. Årets säsong i Danmark har haft ett högt antal fall och ett högt antal sjukhusvårdade fall varav många barn under 1 år. I Norge ses en ökning av antalet RSV-fall vecka 49 och även en ökning av antalet sjukhusvårdade RSV-fall.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV från säsong 2018–2019 till 2021-2022 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2022–2023.

Vecka 50 har cirka 1 100 fall rapporterats vilket är fler än föregående vecka.

Figur 1B. Antal analyserade prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Hög provtagning som ökar, vecka 50 var antalet cirka 15 000.

Figur 1C. Andel positiva prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Ökande trend i andelen positiva över tid, 7 procent positiva under vecka 50.

Åldersfördelning

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40, 2022 till aktuell rapportvecka.

Flest fall har rapporterats i åldersgruppen 0-4 år, runt 90 per 100 000 invånare.

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Flest fall har rapporterats bland barn yngre än ett år, nästan 250 fall per 100 000 invånare.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Vecka 50 saknas delvis data om Sahlgrenskas akutvårdsprover, vilket gör att data för vecka 50 är preliminära.

Figur 3A. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp vecka 40, 2022 till aktuell vecka.

Antal provtagna är högst i gruppen 65 år och äldre, cirka 2 500 provtagna.

Figur 3B. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 40, 2022 till aktuell vecka.

Störst andel positiva prover bland 0-4 åringar, över 50 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

 Incidensen högst i Svealand, runt 13 per 100 000 invånare.

Figur 4B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är högst i Sveland med drygt 100 per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV aktuell rapportvecka, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 50 Antal fall vecka 50 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 50 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 50 per 100 000 invånare
Blekinge 29 18 69 43
Dalarna 22 8 60 21
Gotland 5 8 10 16
Gävleborg 20 7 72 25
Halland 35 10 138 41
Jämtland Härjedalen 20 15 32 24
Jönköping 44 12 164 45
Kalmar 23 9 75 30
Kronoberg 30 15 112 55
Norrbotten 4 2 21 8
Skåne 96 7 437 31
Stockholm 304 13 997 41
Sörmland 45 15 106 35
Uppsala 85 22 236 60
Värmland 49 17 223 79
Västerbotten 11 4 40 15
Västernorrland 39 16 124 51
Västmanland 26 9 94 34
Västra Götaland 183 10 641 37
Örebro 43 14 102 33
Östergötland 30 6 89 19
Total 1143 11 3 842 37
Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell rapportvecka och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 50 Antal analyserade prover vecka 50 Andel positiva prover vecka 50 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 29 338 9 69 1 718
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 22 546 4 60 3 887
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 5 57 9 10 214
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 19 261 7 71 1 328
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 35 595 6 138 3 716
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 20 354 6 32 1 547
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 44 722 6 164 2 844
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 23 98 23 75 514
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 30 454 7 112 2 587
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 4 955 0 21 8 609
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 96 629 15 437 2 665
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 282 2 968 10 904 22 401
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 2 0 1 14
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 21 67
Stockholm Unilabs, Stockholm 22 166 13 71 889
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 1 1 100 1 1
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 44 728 6 105 5 826
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 86 1 852 5 237 8 148
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 49 752 7 223 4 471
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 11 413 3 40 3 668
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 3 5 60 26 51
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 36 558 6 98 4 421
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 26 566 5 94 3 416
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 77 412 19 374 4 670
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 40 275 15 87 1 743
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 36 331 11 95 1 582
Västra Götaland Skövde Unilabs 30 343 9 85 1 892
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 43 546 8 102 2 738
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 30 619 5 89 2 170
Total 1 143 15 546 7 3 842 97 802

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering). Data låses onsdag morgon och är preliminära. Rapporteringen sker ibland med fördröjning och data kan komma att justeras bakåt, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.